Dokumente

Modifikuar më nëntor 20, 2017


20.11.2017

Formulari i aplikacionit për lirim nga TVSH-ja në import të pajisjeve të teknologjisë informative

27.09.2017

Formulari – NJOFTIMI I TRANSAKSIONEVE VJETORE TË KONTROLLUARA


23.05.2017

Udhëzues lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor


06.04.2017

Lista e t/p që u janë aprovuar Lirimet e TVSH në importim të mallrave të liruar nga TVSH (Ligji NR.05/L-037, Neni 29.1.12) – Paisje të Teknologjisë Informative


06.04.2017

Lista e t/p që u janë aprovuar Lirimet e TVSH në importim të mallrave të liruar nga TVSH (Ligji NR.05/L-037, Neni 29.1.11) – Lëndë të parë


01.03.2017

Rregullore e brendshme për Procedurat e Rimbursimit të TVSH-së, TAP, dhe TAK


03.11.2015 Plotësim i vendimit për punë sekondare


28.09.2015 Aplikacioni për lirim nga TVSH me rastin e importimit të lëndës së parë


28.09.2015 Aplikacioni për lirim nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative


28.09.2015 VENDIMI PËR DEKLARIMIN E PASURISË NGA ZYRTARËT E ATK-SË


16.09.2015 VENDIM PËR PUNË SEKONDARE


12.03.2013 KODI I ETIKËS DHE MIRËSJELLJES PËR ZYRTARËT E ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


23.09.2011 Formulari i Aplikacionit – Shtyrja e TVSH-së për Mjetet Kryesore


19.08.2011 Urdhërblerje për lirim nga TVSH. (Shkarko formen)


25.04.2011 LIBRI- LIGJE DHE UDHEZIME Libri me titull – Legjislacioni Tatimor i Kosovës (BOTIMI II)


25.05.2010 LIBRI- LIGJE DHE UDHEZIME Libri me titull – Legjislacioni Tatimor i Kosovës (BOTIMI I)


20.11.2009 Pajisjet elektronike fiskale Pajisjet elektronike fiskale kerkesat dhe karakteristikat teknike


05.06.2009 Broshur Statuti i Tatimpaguesve


28.01.2009 Deklarate_ATK_Rajone Joint Declaration from Multi-Lateral Meeting of Balkan Tax Administration


09.01.2009 Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAP Tatimi në të Ardhura Personale – Ulja e normave tatimore nga ( 0% , 5% , 10% , 20% ) në ( 0% , 4% , 8% , 10% )


09.01.2009 Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAK Tatimi në të Ardhura të Korporatave– Ulja e normës së tatimit nga 20% në 10%


26.12.2008 Ndryshimi_normave_TVSH TVSH – Ndryshimi i normës prej 15% në 16% – Udhëzues për bizneset e regjistruara për TVSH


15.12.2008 Memorandum Kos-Shqip Marrëveshje Kosovë – Shqiperi


02.07.2007 Vendim për shtyerjen e afatit Vendim për shtyerjen e afatit për ndrrimin i certifikatave të TVSH-së


28.05.2007 Udhezim_certifikata Udhëzim për aplikimin dhe pajisjen me Certifikat të TVSH-së


20.04.2007 Vendim mbi ndrrimin i certifikatave Vendim mbi ndrrimin i certifikatave të TVSH-së


26.02.2007 Doracak Doracak mbi Tatimet në Kosovë