26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH me rastin e importimit të lëndës së parë


26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative


06.03.2018

NJOFTIMI I TRANSAKSIONEVE VJETORE TË KONTROLLUARA


16.04.2018

Pajisjet e TI – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.12 për vitin 2018


16.04.2018

Lënda e parë – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.11 për vitin 2018


02.03.2018

Pajisjet e TI – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.12, për vitin 2017


02.03.2018

Lënda e parë – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.11, për vitin 2017


27.09.2017

Formulari – NJOFTIMI I TRANSAKSIONEVE VJETORE TË KONTROLLUARA


01.03.2017

Rregullore e brendshme për Procedurat e Rimbursimit të TVSH-së, TAP, dhe TAK


03.11.2015

Plotësim i vendimit për punë sekondare


Pages:   1 2 3