I/e nderuar,
Përmes kësaj faqeje mund të parashtroni vetëm pyetje/kërkesë profesionale, ndërsa për të parashtruar pyetje/kërkesë teknike, si: deklarim, pagesë, rregullim të gjendjes, e-mail adresës, fjalëkalimit, etj., ju lutemi drejtohuni përmes adresës edi@atk-ks.org
Ju faleminderit për mirëkuptim!

Shtro pyetje

Përdor formën më poshtë për të shtruar pyetjen


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Shkruani email adresën tuaj

captcha

Ju lutem shkruaj kodin e mësipërm

 

Displaying 1 - 5 of 29123456

A janë të obliguara OJQ-t të deklarojnë dhe paguajnë tatim?

Po janë obligues për Tatim në Burim, Kontribute Pensionale sipas Ligjit Nr. 03/L-161 neni 9.1, po ashtu janë obligues për Tatimin në Korporata sipas ligjit 03/L-162 Neni 33, si dhe janë obliguar për të deklaruar dhe dorëzuar pasqyrat financiare vjetore edhe sipas ligjeve të mëhershme siç janë: Ligji Nr. 03/L-113 neni 1 i Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/30 Udhëzimi administrativ Nr. 01/2005 Neni 13.14. Kurse sa i përket TVSh – së, nëse OJQ-të qoftë me apo pa status të përfitimit publik konsiderohen të jenë persona të tatueshëm nëse zhvillojnë ndonjë aktivitet ekonomik në mënyrë të rregullt apo jo të rregullt pavarësisht nga rezultati i atij aktiviteti. Neni 4 i Ligjit 03/L – 146 për TVSH. Në këtë rast nga ta kërkohet që të regjistrohen për TVSH, të deklarojnë TVSH-në, të mbledhin TVSH nga konsumatorët e tyre si dhe të kenë të drejtën e kreditimit të TVSH-së.

Nëse biznesi pushon veprimtarinë e tij përkohësisht, në çfarë mënyre duhet të njoftohet ATK-ja?

Përkundër pushimit të biznesit për një kohë të shkurtër, tatimpaguesi duhet të vazhdojë të bëjë deklarimin dhe atë me zero. Ai nuk ka ndonjë angazhim tjetër shtesë.

A pranohet tatimi në pronë si shpenzim i zbritshëm për Tatimin në të Ardhura të Korporatave?

Nëse tatimi në pronë është i paguar në emër të subjektit (biznesit afarist) dhe nëse prona përdoret për afarizëm atëherë pranohet si shpenzim i zbritshëm për Tatimin në Fitim dhe për Tatimin në të Ardhura të Korporatave

TVSH –ja e zbritshme nga cila datë pranohet , prej datës së regjistrimit në TVSH apo nga fillimi i muajit?

Për biznese që janë në vazhdimësi të aktivitetit biznesor dhe arrin pragun për regjistrim në TVSH, TVSH-në e zbritshme mund të kalkulojnë për të gjitha mallrat që gjenden në listën e stokut një ditë para ditës së regjistrimit e tutje, me kusht që mallrat që gjenden në stok të jenë të ngarkuara me TVSH në fatura apo dokumente unike doganore. L. 146 neni 42.

Nuk kam mundësi që të marr deklaratat tatimore në bankë. Si mund t’i marrë deklaratat tatimore?

Me qëllim të përpunimit të deklaratave tatimore dhe për t’i ndihmuar tatimpaguesit të shmangin gabimet në përgatitjen e deklaratave tatimore, formularët e zbrazët tatimore më nuk janë në dispozicion nëpër banka. Deklaratat tatimore mund të shkarkohen VETËM nga faqja e internetit të ATK-së, www.atk-ks.org. Me qëllim të shkarkimit të deklaratës që ju duhet, ju duhet të keni një numër fiskal. Po ashtu do të ju duhet të identifikoni formularin specifik dhe periudhën tatimore që doni të shkarkoni. Nuk duhet të shkarkoni më shumë se një formular për ndonjë periudhë tatimore meqë do të ju shkaktojë probleme më vonë kur të synoni të përpunoni deklaratën tuaj tatimore. Për udhëzime specifike në shkarkimin e deklaratave tuaja tatimore, ju lutemi klikoni këtu që të shihni videon e udhëzimeve .

Displaying 1 - 5 of 29123456