I/e nderuar,
Përmes kësaj faqeje mund të parashtroni vetëm pyetje/kërkesë profesionale, ndërsa për të parashtruar pyetje/kërkesë teknike, si: deklarim, pagesë, rregullim të gjendjes, e-mail adresës, fjalëkalimit, etj., ju lutemi drejtohuni përmes adresës edi@atk-ks.org
Ju faleminderit për mirëkuptim!

Shtro pyetje

Përdor formën më poshtë për të shtruar pyetjen


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Shkruani email adresën tuaj

captcha

Ju lutem shkruaj kodin e mësipërm

 

Displaying 6 - 10 of 29123456

Jam pronarë i dy bizneseve individuale, me sa Numra Fiskal duhet të pajisem dhe si duhet të paguhet tatimi? Sa deklarata duhet t’i dorëzoj?

Ju si pronarë i dy bizneseve individuale duhet të pajiseni vetëm me një Numër Fiskal, duhet ta dorzoni vetëm një deklaratë tatimore për një periudhë. Qarkullimi i dy bizneseve prezantohet në një deklaratë tatimore dhe paguhet tatimi.

Pasiqë të lëshojmë kuponin fiskal a jemi të detyruar që të lëshojmë faturë tatimore?

Nëse blerësi i juaj në këtë rast është ndonjë biznes tjetër apo ndonjë person fizik që për arsye të ndryshme mund të kërkoj edhe faturë tatimore, atëherë nga ju kërkohet që të përgatitni faturën tatimore bazuar në informatat e kuponit fiskal dhe kuponi fiskal duhet t’i bashkëngjitet kësaj fature.

Pse subjektet që nuk kanë transaksione çdo ditë, obligohen për nxjerrjen e Z-raportit kur ndoshta kanë një apo dy herë në javë transaksione me para kesh?

Z-raporti është një raport përmbyllës ditori i cili shpreh qarkullimin real ditor andaj ne nuk dimë ke apo s’ke qarkullim ditor apo në cilën shumë ke bërë transaksione, kështu që vetëm prezantimi i Z- raportit na argumenton qarkullimin tuaj të prezantuar me PEF.

Displaying 6 - 10 of 29123456