I/e nderuar,
Përmes kësaj faqeje mund të parashtroni vetëm pyetje/kërkesë profesionale, ndërsa për të parashtruar pyetje/kërkesë teknike, si: deklarim, pagesë, rregullim të gjendjes, e-mail adresës, fjalëkalimit, etj., ju lutemi drejtohuni përmes adresës edi@atk-ks.org
Ju faleminderit për mirëkuptim!

Shtro pyetje

Përdor formën më poshtë për të shtruar pyetjen


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Shkruani email adresën tuaj

captcha

Ju lutem shkruaj kodin e mësipërm

 

Prej 21 - 22 of 27123456

Nje kompani Kosovare kryen sherbime per nje kompani Italiane e cila nuk ka njesi te perhershme ne Kosove por ka fituar nje tender nga EU (ECLO), kompania Kosovare eshte si nenkontraktore. Kompania Kosovare a duhet ti faturon me TVSH kompanise Italiane apo pa TVSH ? Keto sherbime shfrytzohen ne Kosove.

Dersa kompania vendore eshte nenkontraktore   e nje kontraktori te Komisionit Evropian,  fatura duhet te leshohet me TVSh. Per me detajisht klikoni ketu per tu lidhur me Vendimin Shpjeguese 02/2010, lidhur me kontratat nga Komisioni Evropian http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2010/09/Shpjegimi_Publik_IPA_02_2010.pdf.

Ju lutem plotësoni përgjigjjen

Ju lutem plotësoni përgjigjjen

Nje institucion arsimor i jashtem ka hapur nje njesi ne Kosove per studime, ku profesoret vijne nga shtetet e jashtme dhe diploma leshohet nga jashte. Nese arrihet pragu per qarkullim te TVSH-se a eshte edhe ky sherbim edukativ i liruar nga TVSH-ja sikur qe eshte per institucionet tjera ne Kosove. Ky institucion ka lejen per ushtrimin e aktivitetit edukativ ne Kosove por nuk ka pasur nevoje te akreditohen ne Kosove pasi qe diplomat leshohen jashte Kosoves.

Bazuar ne nenin  15 te Ligjit Nr. 03/L-108 per Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit per Tatimin mbi Vleren e Shtuar Nr.  03/L-146, I ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin Nr. 03/L-197,  keto  sherbime jane te liruara nga TVSh –ja dhe konsiderohen Lirime pa te drejten e zbritjes se TVSh-se se zbritshme.

Ju lutem plotësoni përgjigjjen

Ju lutem plotësoni përgjigjjen

Prej 21 - 22 of 27123456