(sq)

Si të raportoj?

Raportimi do të bëhet Online nga Ueb faqja e ATK-së www.atk-ks.org  , duke klikuar në linkun Raporto Blerjet mbi 500 euro, i cili gjendet në rubrikën e Shërbimeve Elektronike, në anën e majtë të ueb faqes.

Pasi që është hapur faqja për deklarimin e raportit, ju duhet të klikoni në linkun Udhëzime, në mënyrë që të informoheni për të gjithë hapat që duhet ti ndërmerrni për të dorëzuar Raportin e Blerjeve.

Për më shumë informata, vizitoni zyrën tuaj lokale të ATK-së!

Ju faleminderit që paguani tatimet dhe që kontribuoni në zhvillimin ekonomikë të vendit tonë!

Administrata Tatimore e Kosovës