(sq)

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues:

regjistrimi_i_mallerave

Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të Kosovës.

                                                                                                                                                                                                           Administrata Tatimore e Kosovës