SEMINAR ME OJQ

Modifikuar më korrik 30, 2014


SEMINAR ME OJQ


1 Trajtimi i OJQ-ve pë Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale
Çertifikata e mbajtjes në burim të tatimit mbi interesin
Çertifikatë e Kontributit Pensional dhe Mbajtjes në Burim të Tatimit në Paga
Deklarata Vjetore PD
FCPK – Formulari i Caktimit të Punëdhënësit Kryesor
Kontratë pune për kohë të pacaktuar – caktuar
Sllajdet – Tatimi ne Paga dhe Kontribute Pensionale
2 Trajtimi i OJQ-ve për Tatim në Qira
Shembulli 1 – Deklarimi
Shembulli 2 – Deklarimi
Shembulli 3 – Deklarimi
Shembulli 4 – Deklarimi
Sllajdet – Trajtimi i OJQ-ve për Tatim në Qira
3 Trajtimi i OJQ-ve për TVSh
Çertifikatë – Deklarues i TVSh-së
Çertifikatë – Import dhe Eksport
Deklarata e TVSh-se
Kerkese per Regjistrim ne TVSh Import dhe Eksport
Kërkesë për Regjistrim në TVSh
KRR – Kërkesë për Rimbursim Kthim
Sllajdet – Trajtimi i OJQ-ve për TVSh
Vendimi Shpjegues Publik Nr. 03 2013
4 Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro
Forma per Raportimin e blerjeve mbi 500 euro
Sllajdet – Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro
Vendim-Shpjegus-Publik-Nr-1-2010
5 Trajtimi i OJQ-ve për Tatim në Korporata
CD – FORMULARI I DEKLARIMIT VJETOR DHE PAGESES PER TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE
Deklarata – Shembulli 1
Deklarata – Shembulli 2
Deklarata – Shembulli 3
Trajtimi i OJQ-ve për Tatim në Korporata
6 Deklarimi përmes Sistemit Elektronik – EDI
Manuali  EDI
Sllajdet – EDI
Agjenda – Punëtori mbi Menaxhimin e Financave Veprimi në Përputhje me Kornizën Ligjore_FINAL_2014-04-30