Seminar për Tatimpaguesit me veprimtari ndërtimore

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS

Organizon

SEMINAR PËR TATIMPAGUESIT ME VEPRIMTARI NDËRTIMORE

TEMA:   APLIKIMI I NGARKESËS SË KUNDËRT TË TVSH-së PËR FURNIZIMIN E SHËRBIMEVE NË LËMIN E NDËRTIMIT, BRENDA VENDIT

 

SEMINARI MBAHET:

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit që ofrojnë shërbime në lëmin e ndërtimit, si dhe persona tjerë të intresuar me qëllim të informimit më përsëafërmi me  aplikimin e ngarkesës së kundërt për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit.