Obaveštenje za građane

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su zainteresovani da postanu deo kampanje fiskalne nadoknade za period TM1 2019, da se samo još danas mogu prijaviti putem ovog linka. Izvlačenje potencijalnog dobitnog broja biće izvršeno 9. maja 2019. godine direktno na Radio-televiziji Kosova, sa početkom u 18:00. Nakon izvlačenja NPF-a, PAK će objaviti listu svojih …

Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da …

Obaveštenje za poreske obveznike – Nemojte obavljati transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima!

Poreska administracija u Kosova podseća sva preduzeća koja se bave poslovnim aktivnostima da prema poreskom zakonodavstvu PAK ne priznaje transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima. Transakcije izvršene sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim poslovima, odnosno troškovi u Deklaraciji o porezu na prihode, kao i zahtevi za odbitne kredite u obračunu PDV-a neće biti priznati od …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, da je neophodno dokumentovanje porekla robe. Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora biti u mogućnosti da pruži prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe na …

Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. ATK-ja vlerëson se numri i tatimpaguesve, të cilët krijojnë dhe mbajnë dokumentacionin jo në rregull është i konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, krijon klimë jo konkurruese dhe jo lojale për vet operimin …

Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …