Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

Obaveštenje za poreske obveznike – Dobijanje jedinstvenog broja

Od 11. februara 2019. godine, Agencija za registraciju biznisa je počela sa novim sistemom registracije i identifikacije (JIB) svih komercijalnih kompanija. Proces dobrovoljne konsolidacije i opremanja sa JIB će trajati 6 meseci od dana početka novog sistema registracije. Poreska Administracija Kosova vas obaveštava da sve registracione beleške, uključujući deklaraciju, fiskalni blagajnu i broj PDV-a, važe …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska Administracija Kosova – Generalni Direktor, u skladu sa članom 9 Osnovnog zakona br. 03 / L-222 o poreskoj upravi i procedurama, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-102 i Zakona br. 04 / L-223, objavljeno je Javno objašnjenje Odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Odluke o javnom …

OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Podsetnik: Dostavljanje izveštaja o kontrolisanim transakcijama za 2018. godinu

Poštovani poreski obveznici, Na osnovu poreskog zakonodavstva – Administrativno uputstvo MF.- br. 02/2017 za prenos cene krajnji rok za podnošenje „Obaveštenja o kontrolisanim godišnjim transakcijama“ je do 31. marta godine koja sledi nakon poreskog perioda. Poreski obveznici koji su uključeni u kontrolisane transakcije između povezanih lica koji podležu različitim poreskim jurisdikcijama, koji u izveštajnom periodu …

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane da su u mogućnosti da podnesu zahtev za nadoknadu od fiskalnih kupona još i danas (31.01.2019.) do 24.00 časova. Aplikacija mora biti popunjena elektronskim putem preko veb sajta Poreske uprave Kosova na adresi www.atk-ks.org na linku Elektronske usluge – Aplikacija za Fiskalne  kuponë. Zahtev se podnosi samo jednom za …

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian

Administrata Tatimore e Kosovë – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 9 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga …

Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK, modifikuje poreske obrasce PD i CD

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da se obrazac za godišnju prijavu i plaćanje poreza na lični dohodak (PD) i godišnja izjava poreza na prihode korporacija (CD) menjaju, tako da do 25 Januara 2019. nije moguće dostaviti ove obrasce. Objavljivanje modifikovanih obrazaca će se izvršiti 25.01.2019. godine i svi poreski obveznici od tog datuma mogu prijaviti …