Potvrđivanje poreskog certifikata

Tako da institucije koja prime poreske sertifikate prilikom razmatranja slučaja kada se zatraži dokaz o stanju lica u PAK, imaju mogućnost da to provere ako je poreski sertifikat identičan sa stanjem tok lica u Poreskoj Administraciji Kosova, dana kada je sertifikat izdan. Potvrđivanje poreskog certifikata se može uraditi kao sledeće: Čim otvoriš internet stranicu http://evertetimi.atk-ks.org, …

(sq) (sr)

ZAKONSKA OSNOVA Oporeziva lica koje isključivo uključeni  na izvršavanje  oslobodjenih snabdevanjima u skladu sa tačkom 3.1 člana 33. Zakona Br. 03/L-146 za PDV, gde se neposredno snabdevaju od Evropske Komisije, mogu nezavisno od podstava 2.2 člana 40 Zakona Br. 03/L-146 za PDV  da traže na mesečnoj osnovi rimbursuju za PDV umanjeni  PDV što se povezuje …

ATK prezantoi produktin e Ri elektronik – Vërtetimi Tatimor

Qëllimi i këtyre seminareve ishte prezantimi i mënyrës së Pajisjes me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike, si dhe mënyra e bërjes së kërkesës për Marrveshje për pagesën e Borxheve me Këste. Në kuadër të këtyre seminareve u tha se Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa …

(sq) (sr)

2. Deklarimit Elektronik – EDI. Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar ne Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim. ATK, që nga tremujori i fundit i vitit 2012 do të ndërpresë mundësinë e shkarkimit të …

(sq) (sr)

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur sot seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës, rreth trajtimit për pranimin e zhvlerësimit të aseteve , procedurat e njohjes së borxhit të keq si dhe deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasimi. Nevoja e këtij seminari ka ardhur  pas një takimi të mbajtur me Ministrin e Ekonomisë, pasi …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të : Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 …

ATK ka vazhduar me aktivitete për ngritjen e përformancës

Në vazhdën e aktiviteteve që ka Administrata Tatimore e Kosovës, këto ditë kanë përfunduar disa aktiviteteve me ç’rast njëri ka të bëjë me takimin e zhvilluar, me datën 29 korrik, mes ATK-së, Ministrisë së Financave, Dogana e Kosovës, FMN-së, Bankës Botërore, ECLO, USAID, DFID dhe GIZ, ku temë e diskutimit ka qen vendosja e qëllimeve …

Administrata Tatimore e Kosovës inkason 122,102,701 milion euro

Duke pasur parasysh se Administrata Tatimore e Kosovës, prioritet ka inkasimin e tatimeve qendrore qeveritare, andaj me qëllim të informimit sa më të mirë dhe të shpejt ndaj opinionit publik, si dhe transparencë maksimale për tatimpaguesit, Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur sot konferencën për media, në të cilën Drejtori i Përgjithshëm z.Behxhet Haliti, shpalosi …