Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit nr 04L-080

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e …

Potvrđivanje poreskog certifikata

Tako da institucije koja prime poreske sertifikate prilikom razmatranja slučaja kada se zatraži dokaz o stanju lica u PAK, imaju mogućnost da to provere ako je poreski sertifikat identičan sa stanjem tok lica u Poreskoj Administraciji Kosova, dana kada je sertifikat izdan. Potvrđivanje poreskog certifikata se može uraditi kao sledeće: Čim otvoriš internet stranicu http://evertetimi.atk-ks.org, …

(sq) (sr)

ZAKONSKA OSNOVA Oporeziva lica koje isključivo uključeni  na izvršavanje  oslobodjenih snabdevanjima u skladu sa tačkom 3.1 člana 33. Zakona Br. 03/L-146 za PDV, gde se neposredno snabdevaju od Evropske Komisije, mogu nezavisno od podstava 2.2 člana 40 Zakona Br. 03/L-146 za PDV  da traže na mesečnoj osnovi rimbursuju za PDV umanjeni  PDV što se povezuje …

ATK prezantoi produktin e Ri elektronik – Vërtetimi Tatimor

Qëllimi i këtyre seminareve ishte prezantimi i mënyrës së Pajisjes me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike, si dhe mënyra e bërjes së kërkesës për Marrveshje për pagesën e Borxheve me Këste. Në kuadër të këtyre seminareve u tha se Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa …

(sq) (sr)

2. Deklarimit Elektronik – EDI. Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar ne Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim. ATK, që nga tremujori i fundit i vitit 2012 do të ndërpresë mundësinë e shkarkimit të …

(sq) (sr)

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur sot seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës, rreth trajtimit për pranimin e zhvlerësimit të aseteve , procedurat e njohjes së borxhit të keq si dhe deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasimi. Nevoja e këtij seminari ka ardhur  pas një takimi të mbajtur me Ministrin e Ekonomisë, pasi …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të : Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 …

ATK ka vazhduar me aktivitete për ngritjen e përformancës

Në vazhdën e aktiviteteve që ka Administrata Tatimore e Kosovës, këto ditë kanë përfunduar disa aktiviteteve me ç’rast njëri ka të bëjë me takimin e zhvilluar, me datën 29 korrik, mes ATK-së, Ministrisë së Financave, Dogana e Kosovës, FMN-së, Bankës Botërore, ECLO, USAID, DFID dhe GIZ, ku temë e diskutimit ka qen vendosja e qëllimeve …