SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, preduzima mere za prekršioce zakona Igara na sreću

Na osnovu informacija dobijenih od građana, Direkcija igara na sreću, dana 27. maja 2016, u saradnji sa sektorom Akciza u Carini Kosova, izvršila je kontrolu nekoliko subjekata igara na sreću, kako bi se proverilo da li rade u skladu sa Zakonom za igre na sreću br. 04/L-080, odnosno članom 60, 70, tačka 2.7 i 2.8, kao i igara na sreću zabranjenim ovim Zakonom.

Kao  rezultat ove aktivnosti je zatvaranje pet (5) jedinica subjekata igara na sreću u gradu Prištini.

Tokom ove akcije konstatovani su ovi zakonski prekršaji:

a.Sprovođenje delatnosti u suprotnosti sa Zakonom br. 04/L-080, konkretno član 70, stav 7 i 2.8;
b.Sprovođenje delatnosti bez licence, propisane članom 25 Zakona br. 04/L-080;
c.Sprovođenje delatnosti aparatima bez odgovarajuće licence (krijumčareni);

Tokom akcije su zaplenjena od strane Carina Kosova- Sektori Akcizaës,  4 aparata tipa: 2 Kajot,  1 Merkur i 1 Apex, koji nisu posedovali serijski broj, što ih čini krijumčarenom robom.

Direkcija Igara na sreću u PAK-u, nastaviće sa takvim akcijama u bilo kojem periodu, na osnovu ovlašćenja koja daje Zakon br. 04/L-080, za Igre na sreću..