SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Organizovanje nagradnih igara

Poreska administracija Kosova obaveštava sve subjekte, kompanije, biznise koje se bave organizacijom nagradnih igara, da važeći Zakon br. Br. 04 / L-080 o igrama na sreću, konkretno član 5, stavovi 2 i 3 Zakona, ne tretira kao igre na sreću nagradne konkurse (igre) koje organizuju subjekti u reklamne svrhe, pod uslovom da se učešće u igri ne naplaćuje i nema dodatnih troškova, kao i da se nagrade daju u proizvodima, uslugama ili gotovini, koja ne prelaze 1000 eura po osobi.

U situaciji kada je važeći Zakon o igrama na sreću ukinut 10. maja 2019. Godine, stupanjem na snagu novog Zakona br. Onda, nakon tog datuma, Poreska administracija nema ovlašćenja da odobrava pravila nagradnih igara i njeni službenici neće biti uključeni ni u kakvom svojstvu u takvim događajima koji mogu biti organizovani u budućnosti.