SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Studenti Američkog univerziteta na Kosovu-AUK upoznaju se sa oblašču oporezivanja

Teme koje su predstavljene/obrađene u ovom radionici su: šta su porezi?, kako se prikupljaju porezi, šta su takse, koji su poreski administrativni organi, vrste poreza, poreske stope, ispunjavanje poreskih obaveza, osnovna načela izgradnje poreskog sistema, olakšice pri plaćanju poreza, podizanje svesti o uzimanju fiskalnog kupona i saradnja preko besplatne telefonske linije. Takođe, tokom prezentacije, učenicima/maturantima je omogućeno praćenje spotova koje je izradio PAK.

Tokom ovog seminara, učenici su postavljali različita pitanja na predstavljene teme. Na sva postavljena pitanja od učesnika, ponuđeni su adekvatni odgovori.

Studentima su raspodeljeni informativni materijali od PAK-a, kao što su: publikacije i brošure, „Opšte informacije za Poresku administraciju Kosova, “Prava i obaveze poreskih obveznika“, “Pitanja–odgovori za PDV, PPK, PLP“, “Informacije o poreskom dugu“, “Uputstva o dostavljanju informacija o utaji poreza, korupciji ili o neprimerenom ponašanju osoblja PAK-a“, “Instaliraj fiskalnu opremu i izdaj fiskalni kupon“,“Tvoji prihodi su predmet oporezivanja“, “Vodite dokumentaciju prema zakonu“ i “Registruj se, prijavi i plati porez“.