Najava – Konvencija između Kosova i Velikog vojvodstva Luksemburg

Najava: U vezi sa Sporazumom o eliminisanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu SEDO) o porezu na dohodak i kapital i o sprečavanju utaje i izbegavanja poreza između Kosova i Luksemburga.

Poreska uprava Kosova odgovorna je za sprovođenje odredaba SEDO, u okviru kojeg takođe pruža usluge poreskim obveznicima koji su obuhvaćeni ovim sporazumima.

Od 01.01.2020 primenjuje se sporazum između država.

Za primenu SEDO-a, osobe koje imaju pravo na pristup moraju biti rezidenti jedne ili obe države ugovornice. Sporazum se odnosi na direktne poreze: porez na dobit, porez na dohodak, prihod i kapital u svakoj državi ugovornici.

Da bi se formirala Stalno sediste, pored prvog kriterijuma, koji znači fiksno mesto organizacije, izražava se i trajanje radova koje ne sme biti duže od 12 meseci u slučajevima izgradnje, ugradnje itd.ili usluge koje ne bi trebalo da traju duže od 183 dana u roku od 12 meseci.

S obzirom na poslovni profit obrađen ovim sporazumom, oni će biti oporezovani na mestu obavljanja delatnosti ili usluge, a sve se to odnosi na član stalnog sedišta.

Što se tiče člana o dividendi, oni se oporezuju u zemlji izvora, ali se takođe pridržavaju principa vlasnika korisnika.

Što se tiče kamate, ona se mora plaćati u mestu prebivališta korisnika kamate.

Tantijum koji je podnesen državi ugovornici biće predmet oporezivanja u državi prebivališta poreskog obveznika koji ih poseduje.

Takođe postupanje sa prihodima od zapošljavanja, koji će se oporezivati na mestu ostvarenja prihoda, tj. u izvornoj zemlji, to se odnosi i na prihod koji ostvaruju zabavljači i sportisti.

Penzije se oporezuju u državi prebivališta primaoca prihoda.

Dok je u vezi sa članom o eliminisanju dvostrukog oporezivanja, predviđeno je izbegavanje dvostrukog poreza, omogućavajući popuste na istu vrednost plaćanja u drugoj zemlji.

Procedura uzajamnog dogovora izražava se u slučajevima kada rezultira porezom koji je u suprotnosti sa dotičnim sporazumom, tada taj poreski obveznik ima pravo da slučaj preda nadležnim organima bilo koje države ugovornice.

Razmena informacija se odvija između država na zahtev poreskog organa za poreske obveznike.