Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK verifikuje robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.

Aktivnosti PAK-a biće kontinuirano usmerene na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla.

Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji, tako i na lokaciji poreskog obveznika, kao i za robu u prometu van lokacije poreskog obveznika.

Takođe, svaki poreski obveznik mora dokumentovati svu robu od trenutka prijema (bilo uvozom, kupovinom, razmenom ili drugim sredstvima) do prodaje ili sistematizacije na drugi način, uključujući prodajnu dokumentaciju ili drugi sistem.

PAK podstiče sve poreske obveznike da pravilno odgovore na poreske obaveze, u suprotnom PAK će biti obavezna da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

Ispunjavajući svoje poreske obaveze, direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost, kao i opšta infrastruktura za bolju ekonomsku i socijalnu dobrobit.

 

Poreska administracija Kosova