Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor.

ATK-ja vlerëson se numri i tatimpaguesve, të cilët krijojnë dhe mbajnë dokumentacionin jo në rregull është i konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, krijon klimë jo konkurruese dhe jo lojale për vet operimin e biznesit dhe njëkohësisht krijon humbje për buxhetin e Kosovës.

Poreska administracija Kosova podseća na sve ekonomske aktivnosti koje su obavezne da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Privredne aktivnosti koje stvaraju i vode netačnu dokumentaciju kao što su: nenamenske prodaje-fizičkim licima, kupovina od strane fizičkih lica, neposedovanje dokumentacije i fiktivna dokumentacija, roba bez porekla, povećavanje troškova, izdavanje fiskalnih kupona od strane distributera, manje vrednovanje uvoznih cena, ne-izdavanje fiskalnih kupona, držanje zaliha i njihova tačnost, druga nerealna dokumentacija, kreditiranje i stalni gubici će biti u fokusu PAK-a, sve dok se ne ostvare ciljevi za stvaranje povoljne klime za sve poslovne subjekte.

PAK procenjuje da je broj poreskih obveznika koji stvaraju i vode neredovnu dokumentaciju značajan, što izaziva negativne efekte na poslovne aktivnosti, stvara nekonkurentnu i nepoštenu poslovnu klimu i istovremeno stvara gubitke za budžet Kosova.

Prilikom identifikovanja takvih slučajeva, PAK, u skladu sa svojim ovlašćenjima, ima ovlašćenje da preduzme neophodne mere kako bi verifikovala knjige i evidencije poreskih obveznika i pravično utvrđivanje poreskih obaveza.

Samo poreski obveznici koji dobrovoljno čuvaju i prezentuju knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom neće biti kažnjeni od strane PAK-a.

Poreske obveznike koji nisu dobrovoljno ispunili svoju obavezu – čuvanje i prezentovanje knjiga i evidencija, pozivamo da dobrovoljno izvrše potrebne korekcije kako bi odražavale stvarnu situaciju u njihovom poslovanju, jer na ovaj način Zakon o poreskoj administraciji i procedurama, vi nudi pogodnosti za dodatni porez koji nije blagovremeno deklarisan.

Naš jedini cilj je da povećamo dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza, pa vas podstičemo da ispunite svoje poreske obaveze tako da ne budete predmet kazni.

Poreska administracija Kosova