Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Poreska uprava Kosova podseća sve ekonomske aktivnosti da su dužne da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Privredne aktivnosti koje stvaraju i vode nepravilnu dokumentaciju kao što su: prodaja sa nedefinisanim odredištem -fizičkim licima, kupovina od strane fizičkih lica, neposedovanje dokumentacije i fiktivna dokumentacija, robe bez porekla, naduvani (uvećani) troškovi, izdavanje fiskalnih kupona od strane distributera, smanjivanje e uvoznih cena, ne-izdavanje fiskalnih kupona, vođenje zaliha i njihova tačnost, druga nerealna dokumentacija, kreditiranje i neprestani gubici, biće u fokusu PAK-a, sve dok se ne postignu ciljevi za stvaranje povoljne klime za sve poslovne subjekte.

PAK procenjuje da je broj poreskih obveznika koji stvaraju i vode nepravilnu dokumentaciju značajan, što izaziva negativne efekte na poslovne aktivnosti, stvara nekonkurentnu i nepoštenu poslovnu klimu i istovremeno stvara gubitke za kosovski budžet.

Prilikom identifikovanja takvih slučajeva, PAK, u skladu sa svojim ovlašćenjima, ima ovlašćenje da preduzme neophodne mere za proveru knjiga i evidencija poreskih obveznika i pravično određivanje poreskih obaveza.

Samo poreski obveznici koji dobrovoljno vode i prezentuju knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom neće biti kažnjeni od strane PAK-a.

Poreske obveznike koji nisu dobrovoljno ispunili svoju obavezu – vođenje i prezentovanje knjiga i evidencija, pozivamo da dobrovoljno izvrše potrebne korekcije kako bi odražavale stvarnu situaciju u njihovom poslovanju, jer na ovaj način Zakon o poreskoj upravi i procedurama, vama nudi olakšice za za dodatni porez / ili neblagovremeno deklarisani porez.

Naš jedini cilj je da povećamo dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza, stoga vas ohrabrujemo da ispunite svoje poreske obaveze kako ne biste postali predmet kazni.

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanje građevinskog sektora“! Poreska uprava Kosova

PAK, u saradnji sa MMF-om, u realizaciji projekta „Ispunjavanjeporeskih obaveza u sektoru  građevinskog sektora“!

 

Poreska Administracija Kosova