posteri

Obaveštenje za poreske obveznike – Tretiranje zahteva za refundaciju

Poreska administracija Kosova vas ponovo obaveštava da je od 1. juna 2018. objavljena nova verzija Elektronskog sistema – EDI, koja takođe nudi uslugu – Upravljanje refunndacijom.

Nova elektronska služba za upravljanje nadoknadom refundacija funkcioniše u elektronskom EDI sistemu i dostupna je poreskim obveznicima koji se prijavljuju za povraćaj sredstava, kao što su: porez na dodatu vrednost (PDV), porez na lične prihode (PLP) i porez na dobit korporacija  (PPK).

Kroz ovu uslugu, poreski obveznik može biti obavešten u kojoj meri je uspeo da ga pregleda PAK, njegov zahtev za povraćaj je poslat ranije. Preciznije, putem usluge „Upravljanje refundacijom“, poreski obveznik može biti obavešten o:

  • Datum zahteva za refundaciju;
  • Vrednost za povraćaj ;
  • Vrsta poreza;
  • Status razmatranja zahteva (na čekanju / dovršeno / odbijeno);
  • Kategorizacija poreskog obveznika prema unutrašnjim uredbama PAK-a, A; B ili C;
  • Datum završetka
  • Odobrena vrednost.

Da bi povećala efikasnost i delotvornost primene zakonskih odredbi u vezi sa nadoknadom refundacije, PAK je osnovala Odeljenje za upravljanje refundacijom. Ovo odeljenje upravlja kompletnim postupkom refundacije iz jednog centra u sedištu PAK-a, kroz modul za refundaciju sredstava. Kroz ovaj modul, na osnovu kriterijuma koje je postavila PAK, svi zahtevi za automatsku refundaciju sredstava od strane samog sistema kategorisani su u tri kategorije, kao: A, B i C.

Odeljenje za nadoknadu direktno upravlja zahtevima za refundaciju poreskih obveznika kategorisanih u A i B, dok zahteve za poreske obveznike kategorisane u C Odeljenje za nadoknadu delegira regionalnom direktoru na lečenje kroz postupak poreske revizije.

U skladu sa Poslovnikom PAK-a, za postupke refundacije, PAK će razmotriti zahtev za refundaciju sredstava u roku od trideset (30) dana od prijema zahteva poreskog obveznika.

 

Poreska administracija Kosova