Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019

Poreska administracija Kosova, na osnovu Administrativnom uputstvu MF-Br. 06/2016, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a na isporuku usluga iz oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate.

Svrha ovog Javnog objašnjenja odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primene obrnute naplate (Reverse Charge) za PDV u zemlji.

Primena obrnute naplate u građevinarstvu odnosi se samo na poreske obveznike koji su deo transakcije (dobavljač i primalac usluge). Prema tome, dobavljač i primalac usluge moraju biti podnosioci prijava PDV-a na Kosovu.

Izuzutak od ovoga, je da se fakturisanje koje glavni ugovarač vrši za investitora, tretira kao oporeziva isporuka prema uobičajenim pravilima o PDV-u. Tako da se u tim slučajevima faktura koju izdaje izvođač radova koji je obveznik PDV-a, izdaje sa PDV-om.

Ova Javno objašnjenje odluke stupa na snagu 1. januara 2020. i stavlja van snage Javno objašnjenje odluke br. 05/2016, od 21. decembra 2016.

Javno objašnjenje odluke br.03 / 2019 – Obaveza plaćanja PDV-a na isporuku građevinskih usluga – Primena obrnute naplate može se naći na veb lokaciji PAK-a www.atk-ks.org na linku Publikacije – javna objašnjenja.

Poreska administracija Kosova