Obaveštenje za poreske obveznike – Podnošenje poreskih prijava od strane Osiguravajućih kompanija

Poreska uprava Kosova obaveštava vas da shodno Zakonu br. 06 / L-105 o porezu na dobit korporacija, koji je Zakon stupio na snagu 05. avgusta 2019. godine, osiguravajuća društva od ovog dana nadalje prijavljuju i plaćaju porez kao i svako drugo pravno lice.

Pošto je Zakon br. 06 / L-105 o porezu na dobit korporacija stupio na snagu sredinom godine, osiguravajuća društva treba da izvrše poreske prijave i uplate na sledeći način:

  • Za period od 01.01.2019 – 04.08.2019, prijaviće i platiti u skladu sa Zakonom br. 05 / L-029, dok
  • Za period od 05.08.2019 nadalje, prijaviće i platiti u skladu sa Zakonom br. 06 / l-105.

Dakle, od dana stupanja na snagu novog zakona o porezu na dobit, osiguravajuće kompanije će prijaviti i platiti porez na realni dohodak, uključujući avansnu uplatu za ratu TM3 / 2019. Godina 2019, odnosno TM3 / 2019 i TM4 / 2019 smatraće se prvom godinom poslovanja s porezom na dohodak gde će se predvideti prihodi i rashodi za period od 05.08.2019 – 31.12.2019 i obračunati porez biće podeljen sa dva i biće prosleđen na avansne rate.

Dakle, u obrascu poreske prijave „QL-Kvartalni izveštaj o avansnim uplatama velikih korporacija“, za period TM3 / 2019, u rubrici [16] – Bruto premije za tromesečje, biće prikazani prihodi koji pripadaju periodu 01.07.2019 – 04.08.2019, dok u rubrici [8] Predviđeni prihodi za poreski period podeljeni sa 4, biće prijavljeni projektovani prihod za period 05.08.2019 – 31.12.2019 podeljen sa dva.

 

Poreska uprava Kosova

 

Shukrije Shabani