Obaveštenje za poreske obveznike – Smanjenje stope PDV-a sa 18% na 8%

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da je Ministar finansija doneo Odluku br. 19/2019 i Odluku br. 19-1/ 2019 o smanjenju poreske stope sa osamnaest procenata (18%) na osam procenata (8%) za stoku i perad.

Prema Odluci br. 19/2019, odnosno Odluci br. 19-1 / 2019, poreska stopa je smanjena sa osamnaest procenata (18%) na osam procenata (8%) za robu koja se uvozi / isporučuje u zemlji, a koja se koristi u skladu sa tačkom 1. Priloga 1. Zakona br. 05 / L-037 o porezu na dodatu vrednost, kao što sledi:

1.1. Tarifna šifra 0101 – konji, magarci, mule;

1.2. Tarifna šifra 0102 – živa goveda;

1.3. Tarifna šifra 0103 – žive svinje;

1.4. Tarifna šifra 0104 – žive ovce i koze;

1.5. Tarifna šifra 0105 – živa perad; i

1.6. Tarifna šifra 0106 – ostale žive životinje.

Zbog toga se na uvoz i isporuku robe unutar ove tarifne šifre unutar zemlje podleže sniženoj stopi PDV-a od 8%.

Poreska administracija Kosova