Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 1 - 5 of 29123456

A janë të obliguara OJQ-t të deklarojnë dhe paguajnë tatim?

Po janë obligues për Tatim në Burim, Kontribute Pensionale sipas Ligjit Nr. 03/L-161 neni 9.1, po ashtu janë obligues për Tatimin në Korporata sipas ligjit 03/L-162 Neni 33, si dhe janë obliguar për të deklaruar dhe dorëzuar pasqyrat financiare vjetore edhe sipas ligjeve të mëhershme siç janë: Ligji Nr. 03/L-113 neni 1 i Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/30 Udhëzimi administrativ Nr. 01/2005 Neni 13.14. Kurse sa i përket TVSh – së, nëse OJQ-të qoftë me apo pa status të përfitimit publik konsiderohen të jenë persona të tatueshëm nëse zhvillojnë ndonjë aktivitet ekonomik në mënyrë të rregullt apo jo të rregullt pavarësisht nga rezultati i atij aktiviteti. Neni 4 i Ligjit 03/L – 146 për TVSH. Në këtë rast nga ta kërkohet që të regjistrohen për TVSH, të deklarojnë TVSH-në, të mbledhin TVSH nga konsumatorët e tyre si dhe të kenë të drejtën e kreditimit të TVSH-së.

Nëse biznesi pushon veprimtarinë e tij përkohësisht, në çfarë mënyre duhet të njoftohet ATK-ja?

Përkundër pushimit të biznesit për një kohë të shkurtër, tatimpaguesi duhet të vazhdojë të bëjë deklarimin dhe atë me zero. Ai nuk ka ndonjë angazhim tjetër shtesë.

Nuk kam mundësi që të marr deklaratat tatimore në bankë. Si mund t’i marrë deklaratat tatimore?

Me qëllim të përpunimit të deklaratave tatimore dhe për t’i ndihmuar tatimpaguesit të shmangin gabimet në përgatitjen e deklaratave tatimore, formularët e zbrazët tatimore më nuk janë në dispozicion nëpër banka. Deklaratat tatimore mund të shkarkohen VETËM nga faqja e internetit të ATK-së, www.atk-ks.org. Me qëllim të shkarkimit të deklaratës që ju duhet, ju duhet të keni një numër fiskal. Po ashtu do të ju duhet të identifikoni formularin specifik dhe periudhën tatimore që doni të shkarkoni. Nuk duhet të shkarkoni më shumë se një formular për ndonjë periudhë tatimore meqë do të ju shkaktojë probleme më vonë kur të synoni të përpunoni deklaratën tuaj tatimore. Për udhëzime specifike në shkarkimin e deklaratave tuaja tatimore, ju lutemi klikoni këtu që të shihni videon e udhëzimeve .

Displaying 1 - 5 of 29123456