SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK učestvuje na regionalnom samitu u Crnoj Gori

Dana 16. i 17. jun 2017. godine, u Bečićima je održan regionalni samit na temu „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju”guvernera, ministara finansija i direktora poreskih administracija. Učesnici na ovom samitu su bili predstavnici iz zemalja regiona, kao što su: Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija.

U panelu direktora poreskih administracija, tema diskusije je bila REFORMA PORESKE ADMINISTRACIJE I BORBA PROTIV „SIVE” EKONOMIJE, na kojoj je bio g. Sakip Imeri, generalni direktor PAK-a. Na ovom samitu su predstavljena dostignuća PAK-a u funkciji naplate poreza, razvoja između dva samita u borbi protiv pojave neformalne ekonomije kao jednog od ključnih rizika po pravičnu konkurentnost u poslovanju.

Poreski sistem Kosova, se procenjuje relativno jednostavno, sa niskom poreskom stopom, sa državnom fiskalnom politikom orijentisanom ka podsticanju ulaganja i domaće proizvodnje, kao i stvaranje atraktivnog okruženja za strana ulaganja.

U funkciju finansijske stabilnosti, u PAK-u je bilo povećanje naplate poreza i pozitivan trend u prihodima, kao rezultat partnerstva sa poreskim obaveznicima, čineći olakšice za redovne poreske obaveznike i borbi protiv poreskih obaveznika koji izbegavaju plaćanje poreza.

Da bi se sprovela misija PAK-a izvršena je identifikacija rizika naplate poreza, izrađeni su operativni planovi za rukovanje rizicima i prilagođena je raspodela sredstava za njihovo rukovanje.

Na specifičan način je izvršeno:

 • Razvoj softverskih alata i aplikacija u podršku funkcionalnim jedinicama PAK-a (upravni izveštaji, analizu rizika za odabir poreskog obaveznika za posetu, procene i poreskih provera, itd),
 • Digitalizacija poslovnih procesa:
 • Elektronsko prijavljivanje svih poreza;
 • Knjiga kupovine i prodaje;
 • Zahtevi za povraćaj;
 • Opremanje elektronskom poreskom potvrdom za fizička lica i poslovanja;
 • Upravljanje kovertama sa fiskalnim računima, omogućavajući interaktivnu komunikaciju između građana i Poreske administracije.

Sve ovo i drugi razvoji su procenjeni od strane međunarodnih institucija (MMF, SB, itd). U izveštaju Svetske banke za „Doing Business”, za pokazatelj „plaćanje poreza”, Kosovo zauzima 43. mesto, ima porast od 34 pozicija (sa 74. do 43).

Takođe, napredak je postignut u oblasti međuinstitucionalne i regionalne saradnje i šire i razmene iskustava u borbi protiv svih oblika sive ekonomije:

 • Proširenje saradnje sa Carinom i Kosovskom policijom;
 • Razmena informacija na osnovu Sporazuma za eliminaciju dvostrukog oporezivanja (10 važećih SEDO-a snagu i 3 dogovorena);
 • Regionalna saradnja u borbi protiv neformalne ekonomije (razmenu informacija, zajednička obuka, studijske posete, itd) sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, Hrvatskom, Slovenija, Estonija, itd.

Dok, u ciljevima prema članstvu Kosova u EU-u, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u oblasti poreza zahteva usklađivanje zakonodavstva o porezima. SSP za Kosovo, pokriva zabranu fiskalne diskriminacije, naknade fiskalne prirode, razvoj Kosova u oblasti poreza i mere koja imaju za cilj dalju reformu fiskalnog sistema na Kosovu, kao i restrukturiranje poreske administracije u cilju obezbeđivanja efikasnost naplate poreza i protiv fiskalne prevare.

PAK nastavlja proces daljeg usavršavanja usluga, uključujući i poreske usluge tu i moderne poreske  elektronske usluge i izgradnju ljudskih kapaciteta, razvoj politike, programa i postupaka za usluge poreskim obaveznicima; Povećanu komunikaciju (Objavljivanje drugih novosti i promena putem raznih elektronskih kanala, seminara sa poreskim obveznicima, itd), transparentnost i efikasnije usluge za poreske obveznike u saradnji sa zainteresovanim grupama (privredne komore, profesionalna udruženja, itd),.

Za ciljeve u budućnosti, PAK je odredio u ovim projektima:

 • Novi sistem informacione tehnologije;
 • Potpuna automatizacija procesa;
 • Potpuna međuinstitucionalna integracija;
 • Elektronski račun;
 • Nastavak digitalizacije poreskih usluga;
 • Unapređenje Sistema fiskalizacije poslovanja (sistem izveštavanja putem interneta od strane fiskalnih uređaja), uključujući i igre na sreću;

Ovaj samit je dobra prilika za razmenu najboljih praksi i uspostavljanje dijaloga za borbu protiv negativnih pojava u naplati poreza.