Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK, modifikuje poreske obrasce PD i CD

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da se obrazac za godišnju prijavu i plaćanje poreza na lični dohodak (PD) i godišnja izjava poreza na prihode korporacija (CD) menjaju, tako da do 25 Januara 2019. nije moguće dostaviti ove obrasce. Objavljivanje modifikovanih obrazaca će se izvršiti 25.01.2019. godine i svi poreski obveznici od tog datuma mogu prijaviti …

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve

Administrata Tatimore e Kosovës – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 3 dhe 7 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i …

Njoftim për Subjektet Prodhuese

Komisioni për lirime në import, në bazë të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e Shtuar dhe nenin 48 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 dhe vendimet e Qeverisë 13/07 & 14/07, ju njofton se të gjitha autorizimet e lëshuara nga Komisioni për lirime për vitin 2018 do të zbatohen deri më …

Obaveštenje za poreske obveznike – Registracija zaliha robe

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2019. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a, Sakip Imeri sastao se sa predsedavajućim KSFI-ja

Generalni direktor PAK-a Sakip Imeri, bio je domaćin sastanka sa čelnikom Saveta za finansijsko izveštavanje Kosova Afrim Maloku. PAK ima Sporazum o saradnji sa KSFI i sproveo je zajedničke aktivnosti u cilju povećanja učinka u finansijskom izveštavanju poreskih obveznika. Zajednički je cilj i da se organizuju zajednički seminari i da se promoviše implementacija zakonskih uslova …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja uspehe 2018. godine, koji su premašili postavljene ciljeve

Poreska administracija Kosova predstavila je medijima danas dostignuća za 2018. Na ovoj konferenciji generalni direktor PAK-a Sakip Imeri rekao je da je ove godine postignut izuzetan uspeh u prikupljanju prihoda, koji su određeni Vlada Republike Kosovo. Pored toga, direktor Imeri je rekao da je naporno radio i da stalno povećava komunikaciju sa poreskim obveznicima kako …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Zv. Ministri Gashi dhe drejtori Imeri takohen me drejtoret rajonal të ATK-së

Qëllimi i këtij takimit ishte prezantimi i të arriturave të ATK-së, me theks të veçantë publikimi i raportit të menaxhimit të kërkesave të rimbursim të tatimpaguesve përmes modulit elektronik. Gjithashtu, janë shpalos rezultatet e të hyrave, kontrolleve, vizitave dhe borxheve tatimore. Në takim ishte zv. Ministri i Financave Fatmir Gashi, i cili shprehi mbështetjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban takimin përmbyllës me donatorët dhe palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës duke pas parasysh bashkëpunimin dhe mbështetjen e deritanishme si nga  donatorët ashtu edhe nga palët e interesit, sot ka mbajtur takimin përmbyllës të vitit 2018. Në këtë ngjarje janë shpalos Zhvillimet në ATK gjatë vitit 2018, Objektivat për vitin 2019 dhe Plani i Reformave per periudhën 2019-2021. Drejtori i Përgjithshëm i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – GIZ je organizovao radionicu za upravu PAK-a

GIZ je organizovao radionicu za upravu PAK-a 2018 u vezi sa neverbalnom komunikacijom i pristupu emotivnoj inteligenciji kao logičkom okviru za komunikaciju. Na ovoj radionici predavali su profesori sa Prištinskog univerziteta „Hasan Priština“, dr. Prof Aliriza Arenliu i dr. Prof Dashamir Berxulli. PAK je zahvalan i ceni saradnju sa GIZ-om, koja podržava poresku upravu od …