Penzije

Objavleno na октобар 17, 2012

Zakon
Zakon br. 04/L-101 – O PENZIJSKIM FONDOVIMA NA KOSOVU
Zakon br. 03/L- 084 – O izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2001/35 o Penzijskom Fondu Kosova
Uredbe
Uredba br. 2005/20

Uredba br. 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu

Uredba br. 2001/35 

Uredba br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu

Uputstva
Pravila Poreske Pdministracije

Pravila poreske administracije o primeni uredbe UNMIK-a br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu

Formulari
 OBRAZAC PREGLEDA DOPRINOSA ZA PENZIJU I DOSTAVE
 TREMESEČNI IZVEŠTAJ ZA DOPRINOSE ZADRŽANE NA IZVORU I OBRAZAC ZA UPLATU