Tatimi mbi të ardhurat e korporatave

Modifikuar më tetor 17, 2012

Ligjet
Ligji Nr. 04/L-103 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN NË TËARDHURAT E KORPORATAVE Nr. 03/L-162


Ligji Nr. 03/L-113
Ligji Nr. 03/L-113, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Ligji_2009_3_L162
PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Rregulloret
Rregullore nr. 2005/51
Rregullore nr. 2005/51 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Rregullore nr. 2007/22
Rregullore nr. 2007/22 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Rregullore nr. 2004/51
Rregullore nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Udhëzime
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Udhezim_Administrativ_8_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 08 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Udhëzim Administrativ nr. 01/2005
Udhëzim Administrativ nr. 01/2005 – Datë .02.2005 – Mbi zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave


Udhëzim Administrativ nr. 03/2005
Udhëzim Administrativ nr. 03/2005 – Datë .02.2005 – Zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut nr. 2002/3 dhe nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në Fitim dhe Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Formularë – mostra
Formular aplikacioni për regjistrim për Korporatat e vogla që vendosin të tatohen sipas skemës së tatuarjes mbi të Ardhurat Reale
QS – Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për Korporatat e vogla
QL – Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për Korporatat e mëdha
CD – Deklarata e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave