Tatimi mbi të ardhurat personale

Modifikuar më tetor 17, 2012

Ligjet
Ligji Nr. 04/L-104– PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Ligji Nr. 03/L-115
Ligji Nr. 03/L-115, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Ligji_2009_3_L161
Ligji_2009_3_L161 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Rregulloret
Rregullore nr. 2007/23
Rregullore nr. 2007/23 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale


Rregullore nr. 2002/4
Rregullore nr. 2002/4 – Për Tatimin mbi të Ardhura Personale në Kosovë


Rregullore nr. 2003/3
Rregullore nr. 2003/3 – Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2002/4 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale në Kosovë


Rregullore nr. 2004/52
Rregullore nr. 2004/52 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale


Udhëzime

UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 13/2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 13/2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Udhezim_Administrativ_9_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 09 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Udhëzim Administrativ nr. 02/2005
Udhëzim Administrativ nr. 02/2005 – Datë .02.2005 – Për zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale


Udhëzim Administrativ nr. 01/2002
Udhëzim Administrativ nr. 01/2002 – Datë 20.02.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale


Formularë – mostra
Formulari i caktimit të punëdhënësit kryesor
Formular aplikacioni për bizneset individuale që vendosin të tatohen sipas skemës së tatuarjes mbi të Ardhurat Reale
IL – Pasqyra tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për bizneset e mëdha individuale
IR – Pasqyra e Tatimit mbi Qiranë dhe Pasurinë e Patrupëzuar
IS – Pasqyra tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për bizneset e vogla individuale
WM – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagimit të tatimit
WR – PASQYRA MUJORE E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGESËS SË TATIMIT NË INTERES, TË DREJTA PRONËSORE, QIRA, FITORE NË LOTARI DHE LOJRA TË FATIT DHE PERSONIN JO-REZIDENT
PD – Formulari i deklarimit vjetorë dhe pagesës për Tatimin mbi të Ardhurat Personale