Tatimi mbi vlerën e shtuar

Modifikuar më tetor 17, 2012

Ligjet
Ligji Nr. 04/L-108 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR Nr. 03/L-146, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-197


Ligji Nr. 03/L-114
Ligji Nr. 03/L-114, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR


Ligji_2009_3_L146
Ligji_2009_3_L146 – PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Ligji_2010_3_L197
Ligji_2010_3_L197 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Rregulloret
Rregullore nr. 2005/40
Rregullore nr. 2005/40, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


Rregullore nr. 2001/11
Rregullore nr. 2001/11 – Datë 31.V.2001 – për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


Rregullore nr. 2001/41
Rregullore nr. 2001/41- Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Kosovë


Rregullore nr. 2001/17
Rregullore nr. 2001/17 – Ndryshimi i rregullores nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


Rregullore nr. 2004/35
Rregullore nr. 2004/35 – Për ndryshimin e rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut nr.2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


Udhëzime
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001 – Datë 05/31/2001 – Për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


Udhëzim Administrativ nr. 01/2004
Udhëzim Administrativ nr. 01/2004 – Datë 1 shtator 2004 – për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


Udhezim_Administrativ_10_2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr.10 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.3/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Informacione shtesë lidhur me TVSH
 Doracak për TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Çka duhet të dini?


Formularë – mostra
Formulari i deklarimit dhe pagesës për TVSH
Formular regjistrimi për TVSH
Formular ndryshimesh për regjistrimin në TVSH
KËRKESË PËR REGJISTRIM PËR CERTIFIKAT IMPORTI DHE EKSPORTI
Formulari kërkesë për rimbursim dhe rikthim