Tenderet 2011

Modifikuar më shkurt 20, 2012

08.02.2012
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Renovimi i objektit ( ish-Gërmia ) sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111611057521”


06.02.2012
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Furnizimi me tonera sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111611042121”


01.02.2012
NJOFTIM PËR ANULIM TË KONTRATËS për “Shërbime të përkthimit me shkrim, lekturimit dhe përkthimit me gojë prej gjuhës shqipe ne gjuhen angleze dhe anasjelltas sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së me numër te prokurimit 20111611033221”


30.01.2012
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Furnizimi me ushqim dhe pije me rastin e manifestimit te pervjetorit te ATK-së me numër te prokurimit 20111612001136”


30.01.2012
NJOFTIM PËR ANULIM TË KONTRATËS për “ Marrja e zyreve me qira në Shtërpcë sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së me numër te prokurimit 20111611052121”