(sq)

Me Vërtetim Tatimor, si: Vërtetimi për Vizë, Nënshtetësi, Lehoni, etj. mund të pajisen në Zyrën Regjionale më të afërt të Administratës Tatimore të Kosovës, pavarësisht se cilit regjion i përket tatimpaguesi apo i punësuari, ndërsa Vërtetimin për Tender dhe Vërtetimin për Çregjistrim të biznesit, mund ta merrni vetëm në Zyrën Regjionale të së cilës i përket tatimpaguesi apo i punësuari (pra, aty ku gjendej dosja e biznesit).

Administrata Tatimore e Kosovës