Vërtetimet Tatimore, merren në zyrën më të afërt regjionale të ATK-së

Publikuar më February 21, 2012 08:47

Me qëllim të lehtësimit të procedurave dhe ofrimit të shërbimeve më të mira dhe më të shpejta për tatimpaguesit dhe për të gjithë të punësuarit (qoftë si shërbyes civil apo të punësuar në ndonjë biznes privat), Administrata Tatimore e Kosovës, njofton se Vërtetimet Tatimore, të cilat lëshohen për të paraqitur gjendjen e tyre tatimore, tani e tutje do të lëshohen në zyrën më të afërt regjionale të ATK-së.

Me Vërtetim Tatimor, si: Vërtetimi për Vizë, Nënshtetësi, Lehoni, etj. mund të pajisen në Zyrën Regjionale më të afërt të Administratës Tatimore të Kosovës, pavarësisht se cilit regjion i përket tatimpaguesi apo i punësuari, ndërsa Vërtetimin për Tender dhe Vërtetimin për Çregjistrim të biznesit, mund ta merrni vetëm në Zyrën Regjionale të së cilës i përket tatimpaguesi apo i punësuari (pra, aty ku gjendej dosja e biznesit).

Administrata Tatimore e Kosovës