Njoftim për Tatimpagues – Rikujtesë, edhe pak ditë për të deklaruar TAP në kohë!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit, si: Personat fizikë afarist (Bizneset Individuale) dhe Personat fizikë jo afaristë, se edhe pakë ditë kanë mbetur për të deklaruar dhe paguar Tatimin në të Ardhura Personale (TAP) për vitin 2021, brenda afatit ligjor. Afati për deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhura Personale për periudhën …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Aktiviteti i hotelerisë dhe gastronomisë në monitorim specifik

Industria e Akomodimit dhe Shërbimit Ushqimor (gastronomi/hoteleri), bazuar në të dhënat e përmbushjes gjatë vitit 2021, renditet si njëra ndër industritë me nivel të lartë të mos-përmbushjes së detyrimeve tatimore, andaj edhe është pjesë e planeve specifike të përmbushjes për grupet e identifikuara me rreziqe të larta për vitin 2021. Ndër problemet më specifike, të …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …

Pyetje dhe Përgjigje për Deklarimin nga Individët përmes Formularit “PD”

Nr. Pyetje Përgjigje 1 Obligimi për të deklaruar formularin “PD”: Kush duhet të deklaroj me formularin “PD-Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhura Personale”? Deklarimi i Tatimit në të Ardhura Personale përmes formularit “PD-Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat Personale” kërkohet të bëhet nga secili individ …

Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit “Përmbushja në sektorin e Akomodimit dhe Shërbimit ushqimor”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të: regjistrohen, mbajnë dokumentacion, deklarojnë dhe të paguajnë saktë detyrimet tatimore. Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2022, ATK ka hartuar Planin e  Veprimit për të …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …