Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 50 milionë euro më shumë të hyra tatimore për këta gjashtë muaj

Administrata Tatimore e Kosovës përmes konferencës për media sot ka prezantuar rezultatet dhe të arriturat për gjashtë muajt e parë të vitit 2024. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, gjatë kësaj konference theksoj treguesit kryesorë të mbledhjes së të ardhurave, efikasitetin e shërbimeve dhe progresin në përmbushjen e objektivave strategjike. Drejtori Murtezaj tha se …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë tatimpaguesve se në bazë të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa dokumentacion.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili …

Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit: “MOSDEKLARUESIT”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit, si: persona fizikë jo-afarist, persona fizikë afarist dhe persona juridikë, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të: regjistrohen, mbajnë dokumentacion, deklarojnë dhe të paguajnë saktë dhe në kohë detyrimet tatimore.   Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin …

Njoftim për tatimpagues – ATK rrit monitorimin për kupon fiskal

Përveç planeve të rregullta operative, Administrata Tatimore e Kosovës ka krijuar ekipin e veçantë për inspektime në terren, për të verifikuar nëse bizneset janë duke lëshuar me rregull kuponët fiskal, në këtë periudhë kur shërbimet ndaj konsumatorëve janë të rritura në nivel të dukshëm. Këto inspektime janë pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme për të …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon broshurën “Trajtimi tatimor i Furnizimeve Elektronike”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore të cilat rrjedhin nga Furnizimet Elektronike, publikoj broshurën “Trajtimi tatimor i Furnizimeve Elektronike”.   Kjo broshurë është përgatitur me qëllim të informimit publik se si trajtohen për qëllime tatimore aktivitetet e realizuara në mënyrë elektronike dhe e …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me sistem fiskal të veçantë për TAXI!

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë tatimpaguesit të cilët zhvillojnë aktivitet të taksive, se janë të obliguar që të pajisen me Sistem Fiskal të veçantë për TAXI.   Administrata Tatimore e Kosovës tanimë ka certifikuar model të Sistemit Fiskal për sektorë të veçantë TAXI, kështu që personat të cilët zhvillojnë aktivitet të taksive tani …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK pjesë e Samitit Regjional të Ministrive të Financave, Administratave Tatimore dhe Bankave Qendrore në Beçiç

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj është duke marr pjesë në Samitin Regjional të Financave, Guvernatorëve të Bankave Qendrore dhe Drejtorëve të Administratave Tatimore në Beçiç i cili po mbahet me datat 14 dhe 15 Qershor, ku tema e radhës këtë vit është “Stabiliteti financiar dhe monetar i rajonit në kushtet …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vlerësohet për ngritjen e përmbushjes tatimore dhe menaxhimin e rreziqeve fiskale

Progresi i Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave tatimore ndër vite, po  kontribuon çdoherë e më shumë në rritjen e te hyrave buxhetore dhe mirëqenies se qytetareve te vendit. Këto arritje pasqyrojnë përkushtimin e vazhdueshëm të ATK-së për përmirësimin e shërbimeve dhe transparencës, si dhe për mbështetjen tatimpaguesve në kryerjen e obligimeve …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave fizikë jo afaristë, personave fizikë afaristë dhe personave juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale, në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te …