Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – ATK, plotëson/ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se bazuar në Ligjin në fuqi për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe në përputhje me Ligjin Nr. 08/L-176 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e tyre me Ligjin Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, ka nxjerr udhëzuesin me të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbi gjysmë miliardi të hyra tatimore për tetë muaj

Administrata Tatimore e Kosovës ka pasur një performancë të shkëlqyeshme në mbledhjen e të hyrave gjatë periudhës janar-gusht 2023, ku janë mbledhur 579.2 milionë euro, e që në krahasim mes periudhave të njëjta 2022-2023 kemi rritje për 92 milionë euro. Këto rezultatet pozitive tregojnë një përmirësim të qëndrueshëm të punës së këtij institucioni kyç për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – OECD publikon profilin shtetëror për Transferimin e çmimit për Kosovë

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), për të parën herë ka publikuar profilin shtetëror për Transferimin e çmimit (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) për Kosovë. Profili shtetëror përfshinë informatat e përditësuara dhe të harmonizuara mbi aspektet kryesore të legjislacionit mbi Transferimin e çmimit, të paraparë nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dataseti me të dhëna të hapura për numrin e punëtorëve sipas ID-ve dhe numrin e punëtorëve sipas vendeve të punës

Përmes kësaj komunikate dëshirojmë t’i njoftojmë qytetarët dhe organizata të ndryshme se tani kanë mundësi t’i shfrytëzojnë të dhënat e hapura të Administratës Tatimore të Kosovës në lidhje me numrin e punëtorëve sipas ID-ve dhe numrin e punëtorëve sipas vendeve të punës. Këto të dhëna vijnë me kategorizime të ndryshme, duke ju mundësuar të kryeni …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK inkason 78.9 milionë euro më shumë se në vitin 2022

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdon me punën në drejtim të rritjes së mbledhjes së të hyrave tatimore të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Mjedisi në të cilin ATK vepron është kompleks dhe vazhdimisht pëson ndryshime, andaj kjo e detyron Administratën Tatimore që të reagojë paanshëm në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi.   Pikërisht …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton 10 datasete me të dhëna të hapura

Administrata Tatimore e Kosovës e mbështetur nga Programi i USAID për Qeverisje Ekonomike në Kosovë, përmes një tryeze diskutimi ka promovuar të dhënat e hapura, të publikuara në faqen e internetit të ATK-së: https://www.atk-ks.org/open-data/ Kjo tryezë kishte për qëllim të shërbejë si platformë për eksplorim të grupeve të të dhënave (datasete) tanimë të publikuara nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me projektin e tetë të radhës në përmbushjen e tatimeve

Mos deklaruesit e të Ardhurave Personale   Projekti më i ri i Administratës Tatimore të Kosovës për mos-deklarimin e të Ardhurave Personale synon të adresoj shqetësimin e mungesës së deklarimit të të ardhurave të individëve. Kjo iniciativë ka për qëllim të zvogëlojë evazionin fiskal dhe të siguroj që të gjithë qytetarët dhe rezidentët e Kosovës …