KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nga aksioni i djeshëm mbi 700 mijë euro inkasim të borxheve

Administrata Tatimore edhe dje (datën 29.09.2022) ka vazhduar me aktivitetin e konfiskimit ndaj subjekteve biznesore, të cilët kanë borxhe të pa-paguara, ku si rezultat janë inkasuar borxhe në vlerën mbi 700 mijë euro. Ky aktivitet është realizuar në regjionin e Prishtinës, Ferizajt, Gjakovës, Mitrovicës, Prizrenit dhe Gjilanit. Në kuadër të këtij aksioni mbledhësit tatimor kanë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton projektin e radhës për “Mos deklaruesit”

Në mënyrë që të kemi përmirësim të përmbushjes tatimore ATK ka hartuar projektin tjetër për “Mos deklaruesit”, përmes së cilit do të identifikoj tatimpaguesit, të cilët nuk përmbushin detyrimet e tyre    sipas Ligjit, pra identifikimin e tatimpaguesve që nuk deklarojnë dhe deklarojnë me vonesë. Arsyeja e përzgjedhjes dhe identifikimit të kësaj kategorie të tatimpaguesve është …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “KARTA E TATIMPAGUESIT”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë tatimpaguesit lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre, ka publikuar Broshurën “Karta e Tatimpaguesit”. Karta e Tatimpaguesit është përgatitur në formë të një udhëzuesi të thjeshtë, gjithëpërfshirës dhe sqarues, për ndërtimin e marrëdhënieve të shëndetshme në mes të Administratës Tatimore të Kosovës dhe …

Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit “MOSDEKLARUESIT”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit, si: persona fizikë jo-afarist, persona fizikë afarist dhe persona juridikë, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të: regjistrohen, mbajnë dokumentacion, deklarojnë dhe të paguajnë saktë dhe në kohë detyrimet tatimore. Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2022, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takim me palët e interesit për trajtimin e mallit pa dokumentacion

Me qëllim të koordinimit të aktiviteteve në fushën e trajtimit të mallit pa dokumentacion, si dhe mungesës në stoqe, sot ekipi i cili menaxhon me këtë projekt ka mbajtur takim me palët e interesit. Në këtë takim z. Nahit Sharku, Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit për Programe dhe Procedura foli për përmirësimin e përmbushjen tatimore …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe mbi 600 mijë euro borxhe të mbledhura

Angazhimi i pandërprerë i Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme në trajtimin e borxheve të tatimpaguesve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, ka rezultuar me mbi 600 mijë euro të mbledhura, aksioni në fjalë është realizuar tek 18 subjekte biznesore. Stafi i Mbledhjes së Detyrueshme mbetet i përkushtuar  maksimalisht në trajtimin dhe mbledhjen e borxheve, duke ndërmarr …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në legjislacionin tatimor. Aktivitetet …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …