Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Në këtë seminar janë trajtuar temat si: regjistrimi i mallërave, mallërat pa mbules, arkat fiskale si dhe ngarkesa e kundërt.

Me ç’rast para tatimpaguesëve u tha se tatimet nuk demtojnë apo heqin privilegje, tatimet dhurojn përfitime apo krijojn privilegje në një mënyrë të organizuar dhe efikase si në arsim, shëndetësi, infrastruktur,siguri etj.

Në kuadër të këtij seminari, gjithashtu janë prezantuar të rejat në ATK, ku fokus të vaçant kishin projekti i E-Deklarimit (deklarimi elektronik) dhe projekti Call Cente, të dy këto projekte janë prezantuar në mënyrë të detajuar.

Gjatë seminari, pjesëmarrësit kanë parashtruar pyetje të ndryshme, lidhur me temat që janë prezantuar nga Ruzhdi Zenelaj dhe Isen Lipovica si dhe për çështje të tjera me interes.

Seminari me tem Çështjet tatimore është mbajtur në të gjitha regjionet e Kosovës, ku interesimi i tatimpagueseve për të qen pjesë e këtij seminari ka qen mjaft i madh.