Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Administrata Tatimore e Kosovës – Organizon Seminare

Seminari për njësitë buxhetore: TEMA: Raportimet e blerjeve mbi 500 euro

Seminari për tatimpagues: TEMA: Të rejat në legjislacionin tatimor

SEMINARI PËR NJËSITË BUXHETORE MBAHET NË:

Vendndodhja:  Salla e Kuqe – Pallati i rinisë – Prishtinë

Data: 27.01.2011_ Ora:  13:00-15:00_

Në këtë seminar ftohen të jenë pjesëmarrës zyrtarët financiar të Njësive Buxhetore qendrore dhe lokale, me qëllim  që të marrin informacione për: Raportimet e blerjeve mbi 500 €, që parshihen në Ligjin Nr. 03/L-222″Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat”, dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 15/2010.

SEMINARI PËR TATIMPAGUES MBAHET NË:

Vendndodhja:  Salla e Kuqe – Pallati i rinisë – Prishtinë

Data: 28.01.2011 Ora:  13:00-15:00

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, njësi të përhershme, OJQ apo përfaqësues të tyre) dhe qytetarë të interesuar, me qëllim  që të marrin informacione për : Të rejat në Legjislacionin Tatimor.

 

Për informata tjera kontaktoni
Tel.:038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org , web: www.atk-ks.org