Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – Aktivitete intensive në veprimtarinë e ndërtimtarisë

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Identifikues të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë tatimpaguesve se në bazë të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa dokumentacion.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave dhe/apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së duhet të deklarojnë …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave fizikë jo afaristë, personave fizikë afaristë dhe personave juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale, në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te …

Njoftim për tatimpagues – Raportoni në ATK për sponsorizimet

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë tatimpaguesit, gjegjësisht personat juridikë, të cilët kanë dhënë dhe japin sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit se janë të obliguar që të dorëzojnë në ATK, Vërtetimin nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe dëshmitë e pagesave në emër të sponsorizimit.   Bazuar në Ligjin …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon video udhëzuese për përmbushjen tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se sot më datë 13 mars 2024, publikoj disa video të reja udhëzuese për përmbushjen tatimore, gjegjësisht video për deklarimin tatimor nga të vetë-punësuarit (individët), deklarimin e qirasë nga qiradhënësit (individët), si dhe parashtrimin e kërkesës për rimbursimin e TVSH-së nga të gjithë tatimpaguesit.   Përmes këtyre video udhëzuese …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni Pasqyrat Financiare përmes Sistemit elektronik – EDI

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton se përmes Sistemit Elektronik EDI bëhet deklarimi i Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohet me Legjislacionin Tatimor dhe Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Obligues për të deklaruar Pasqyrat Financiare janë të gjithë tatimpaguesit, ashtu siç janë të kategorizuar me Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Pasqyrat Financiare, …

Njoftim – Lësho kuponë fiskal edhe për shitjet online!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat se furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve në mënyrë elektronike (përmes internetit) është një formë e tregtisë, ku tregtia dhe afarizmi në përgjithësi kryhen në të njëjtën mënyrë si në çdo treg tjetër. Tregtia në distancë, apo elektronike, ose e ashtuquajtur “online”, ndryshon vetëm në atë që prania …