Denoncime 0800 80 800

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik – Formulari DI!

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01.01.2023 ofron edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimit në të Ardhura Personale për Individ, përmes Formularit të Ri – Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës …

Njoftim për tatimpagues – Ndryshimi i procedurave për tatimpagues lidhur me zbatimin e Marrёveshjeve të Eliminimit tё Tatimit tё Dyfishtё (METD) pёr jo-rezidentёt

Marrёveshjet pёr Eliminimin e Tatimit tё Dyfishtё janё marrёveshje nё mes tё dy shteteve, tё cilat janё krijuar pёr tё mbrojtur tatimpaguesit kundёr tatimit tё dyfishtё dhe shtetet nga evazioni fiskal, kur tё njёjtat tё ardhura tatohen nё dy shtete. Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se qё nga 1 Janari 2023 do tё fillojnё …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të …

Njoftim për tatimpagues – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. …

Njoftim për tatimpagues – Procedurat e Marrëveshjes së Ndërsjellët (MAP)

Neni 25 i Marrëveshjeve për eliminimin e Tatimit të Dyfishtë mbi të ardhura dhe parandalimin e evazionit dhe shmangies tatimore Administrata Tatimore e Kosovës ka aprovuar procedurat përmes së cilave tatimpaguesit mund të kërkojnë ndihmë nga ATK për të zgjidhur mosmarrëveshjet që dalin nga tatimimi që nuk është në përputhje me dispozitat e marrëveshjes përkatëse …

Njoftim për tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminarin online me temën Rimbursimet për:   Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) Tatimin në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimin në të Ardhura të Korporatave (TAK)   Ky seminar do të prezantohet nga Drejtori i Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu.   Të gjithë të …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në legjislacionin tatimor. Aktivitetet …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF), gjegjësisht Sistem Fiskal dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe …