Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …

Njoftim për tatimpagues – ATK, plotëson/ndryshon dokumentin “Kërkesat Specifike, Teknike dhe Funksionale për Pajisjet Elektronike Fiskale”

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton tatimpaguesit se ka bërë disa plotësim / ndryshime në dokumentin ”Kërkesat Specifike, Teknike dhe Funksionale për Pajisjet Elektronike Fiskale”. Këto ndryshime janë bërë në nenin “Kërkesat për Terminalin Tatimor (TT) – Transmetimi i të dhënave” dhe nenin “Sistemi Fiskal për sektorë të veçantë – TAXI”.   ATK ri-njofton të gjithë …

Yll Shahini Njoftimet

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) / Sistem Fiskal (SF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të …

Njoftim për tatimpagues – ATK rifreskoi Pyetjet & Përgjigjet që lidhen me Mbledhjen e Detyrueshme

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të informojë tatimpaguesit, lidhur me aplikimin e procedurave tatimore, konform Legjislacionit Tatimor, ka rifreskuar Pyetjet & Përgjigjet që lidhen me Mbledhjen e Detyrueshme, me të dhëna shtesë, në mënyrë që tatimpaguesit të pajisen me informatat e duhura në çdo kohë.   Përmes këtij rifreskimi janë ofruar përgjigje të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

Njoftim – ATK, anulon disa Vërtetime Tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë personat si tatimpagues dhe personat tjerë që mund të jenë institucione se bazuar në Nenin 23, paragrafin 1 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Nr. 04/L-223, ka anuluar Vërtetimet Tatimore të gjeneruara online nga Sistemi Elektronik …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në legjislacionin tatimor. Aktivitetet …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton …