Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni Pasqyrat Financiare përmes Sistemit elektronik – EDI

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton se përmes Sistemit Elektronik EDI bëhet deklarimi i Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohet me Legjislacionin Tatimor dhe Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Obligues për të deklaruar Pasqyrat Financiare janë të gjithë tatimpaguesit, ashtu siç janë të kategorizuar me Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Pasqyrat Financiare, …

Njoftim – Lësho kuponë fiskal edhe për shitjet online!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat se furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve në mënyrë elektronike (përmes internetit) është një formë e tregtisë, ku tregtia dhe afarizmi në përgjithësi kryhen në të njëjtën mënyrë si në çdo treg tjetër. Tregtia në distancë, apo elektronike, ose e ashtuquajtur “online”, ndryshon vetëm në atë që prania …

Njoftim për tatimpagues – Raportoni për transaksionet e kontrolluara

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, gjegjësisht Nenin 28 të Udhëzimit Administrativ MF-Nr. 02/2017 për Transferimin e Çmimit, afati për dorëzimin e formularit “Njoftimi i transaksioneve vjetore të kontrolluara” për vitin 2023 është deri më datë 31 mars 2024. Tatimpaguesit e përfshirë në transaksione të kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë …

Njoftim për Certifikatën e Rezidencës Tatimore

Certifikata e rezidencës tatimore është dokument që konfirmon vendin apo rezidencën për qëllime tatimore. Personat të cilët punojnë jashtë vendit, kërkojnë CR për lehtësim në fushën e tatimimit me vendet me të cilat kemi Marrëveshje për Eliminim të Tatimit të Dyfishtë (METD). Kërkesa për aplikim të Certifikatës së Rezidencës gjendet në ueb-faqe të ATK, në …

Njoftim – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR PËR TATIMPAGUES

TEMA: • Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore   SEMINARI MBAHET: Data Regjioni  Ora Vendndodhja 08.02.2024 Prishtinë 10:00 Hotel “Emerald” Prishtinë 09.02.2024 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal në Pejë 12.02.2024 Prizren 10:30 Hotel “Theranda” Prizren 13.02.2024 Gjakovë 10:30 Shkolla e muzikës “Prenk Jakova” Gjakovë 14.02.2024 Mitrovicë 10:00 Salla e …

Njoftim për tatimpagues – ATK plotëson/ndryshon procedurat për pajisje me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se bazuar në Ligjin Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, i cili ka hyrë në fuqi nga data 28 janar 2024, ka nxjerr udhëzuesin me të cilin plotëson/ndryshon procedurat për pajisje me Vërtetim Tatimor.   Qëllimi i këtij Udhëzuesi është informimi i personave/tatimpaguesve për procedurat që duhet ndjekur …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …