Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Tatimpaguesit e Lojërave të Fatit, u njoftuan me dispozitat ligjore të rregulluara me Ligjin për Lojërat e Fatit, si: mënyrën e organizimit dhe funksionimin e Lojërave të Fatit, licencimi i subjekteve dhe regjistrimi i punonjësve të Lojërave të Fatit, themelimi i autoritetit të Lojërave të Fatit dhe mbikëqyrja e tyre, ndëshkimet për shkelje të dispozitave …

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për deklarimin dhe pagesën e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50.000 euro në lëmin e shërbimeve. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues është rregullimi i çështjeve tatimore për tatimpaguesit që kërkohet të deklarojnë dhe paguajnë detyrimin tatimor, sipas : a) Ligjit …

(sq)

3. Tatimpaguesi që zgjedhë t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e identifikuara në paragrafin 4 të këtij neni për cilëndo periudhë tatimore kërkohet t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e tilla për periudhën tatimore në të cilën zgjedhja (opsioni) është bërë, plus së paku tri (3) periudha tatimore pasuese, sikurse është paraparë në aktin nënligjor të lëshuar …

Komunikatë për media – Rezultatet e deritanishme të ATK-së inkurajojnë donatoret për mbështetje të mëtutjeshme

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator. Me ç’rast,  pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë përfaqësues nga Ministria e Financave, USAID, FMN, Zyra e Komisionit Evropian dhe SIDA. Në takim para të pranishmeve ATK-ja ka prezantuar rezultatet e deri tanishme, duke përfshirë këtu ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, trajtimin e barabartë …

(sq)

Prezantues i trajnimit për Deklarimin Elektronik ishte, z. Sami Salihu – Menaxher i Edukimit dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, i cili fillimisht pjesëmarrësit i njoftoi për procesin në mënyrë të përgjithshme, lidhur me funksionimin e Deklarimit Elektronik (EDI), përparësitë e sistemit, lehtësirat për tatimpaguesit, regjistrimin e tatimpaguesve në EDI, deklarimin dhe pagesat përmes këtij sistemi, etj. …

(sq)

Në këto seminare pjesëmarrësit u informuan, lidhur me reformat në regjistrimin e biznesit, mënyrën e përdorimit të deklarimit elektronik për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale dhe TVSh, deklarim i cili është në dispozicion të tatimpaguesve që nga data 1 Maj 2012, ku fillimisht do të jetë mundësi alternative e deklarimit, e nuk do të …

(sq)

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ (apo përfaqsues të tyre), përfaqsuese të njësive të përhershem, kontabilist dhe qytetarë të intresuar,  me qëllim  që të informohen për reformat ne regjistrimin e bizneseve, deklarimin dhe pagesen e tatimeve dhe ndryshimeve ne legjislacionin tatimor. Për informata tjera kontaktoni Tel.: 038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org …

Njoftim – Kalimi nga sistemi manual në sistemin elektronik për deklarim dhe pagesë të tatimit në paga dhe kontribute pensionale

2. Deklarimit Elektronik – EDI. Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar ne Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim. ATK, që nga tremujori i fundit i vitit 2012 do të ndërpresë mundësinë e shkarkimit të …

(sq)

Sipas Legjislacionit tatimor, të gjithë personat, që kryejnë furnizime me mall dhe/ose ofrojnë shërbime, kur nuk duhet të lëshohet faturë, detyrohen të lëshojnë kupon tatimor apo kupon fiskal. Atëherë, Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë konsumatorët se me rastin e blerjes së mallrave apo shërbimeve, nuk janë të obliguar të paguajnë, nëse biznesi nuk …