Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Nëse keni paqartësi rreth regjistrimit, deklarimit dhe pagesës në mënyrë elektronike për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, mund të drejtoheni tek zyra e juaj regjionale e ATK-së, ose të shkruani e-mail, në adresën: edi@atk-ks.org. Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

I nderuar tatimpagues, Sistemi Elektronik EDI, përveç mundësisë për deklarim dhe pagesë të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, tani mundëson edhe Korigjimin e deklaratës së TVSh-së. Korigjimi i deklaratës së TVSh-së përmes këtij sistemi është i mundur për të gjitha periudhat të cilat i keni deklaruar përmes sistemit EDI. Për periudhat tjera, korigjimin e deklaratave …

(sq)

Njoftohen të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, se shou programi Thirrja e Artë  nuk ka leje nga Administrata Tatimore e Kosovës,  që të organizoj lojë shpërblyese, ashtu siç  jeni  të informuar përmes disa publikimeve të vendosura në billboard dhe nga disa kanale të mediave. Duke pasur parasysh se Administrata Tatimore e Kosovës është kompetente …

(sq)

Instalimi i pajisjeve elektronike fiskale për pikate shitjes së derivateve të naftës, në fazën e parë, përfshinë bizneset e NJTM-së,  të cilat janë të obliguara të zbatojnë të gjitha kërkesat teknike për instalimin e këtyre pajisjeve fiskale. Me qëllim të realizimit sa më efikas të projektit të arkave fiskale, ATK ka bërë kategorizimin e bizneseve …

(sq)

Kjo qendër është duke ndihmuar mjaft shumë në reduktimin  e mundësive  për ndërveprime të pakëndshme,  me rreziqe për punëtorët dhe përparime tjera sipas praktikave pozitive, duke pretenduar kështu të bëhet  pika kryesore për kontakt, informim dhe asistencë për tatimpaguesin në të ardhmen. Për një vit Qendra e Thirrjeve ka realizuar 14.717 thirrje të suksesshme,  nga …

(sq)

Pra, nga data 01 Nëntor 2012, mënyra e deklarimit elektronik të tatimeve – përmes EDI-t, do të jetë forma e vetme e deklarimit për të gjithë tatimpaguesit, nga të cilët kërkohet të deklarojnë Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale. Ky proces është duke funksionuar në nivelin e duhur, si dhe është vlerësuar lart, si nga …

(sq)

Për Bizneset e Vogla Individuale me qarkullim deri në 50,000€, të cilat nuk kanë përzgjedhur të tatohen në bazë të të ardhurave reale, obligimi për pagesë në emër të Kontibuteve Pensionale do të jetë: 1/3 e shumës së tatimit me një kufi maximal që është trefishi i asaj shume, ndërsa minimum 30% i pages minimale. …

(sq)

Gjatë takimit pjesëmarrësit – palët e interesit, kanë shprehur edhe njëherë gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të çfarëdo projekti, i cili është në interes të tatimpaguesve. Ata po ashtu, theksuan se ngritja e kapaciteteve vepruese, rritja e shërbimeve kualitative ndaj tatimpagueseve, janë indikatorët kryesor të cilët u mundësojnë atyre të deklarojnë dhe paguajn tatimet në …

(sq)

Anëtarët e SHKÇAK, u njoftuan edhe përmes shembujve se si bëhet Deklarimi dhe pagesa e tatimit për bizneset me qarkullim deri në 50.000 euro sipas Ligjit Nr. 04/L-104 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Ligjit Nr. 04/L-103 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për …

(sq)

Tatimpaguesit e Lojërave të Fatit, u njoftuan me dispozitat ligjore të rregulluara me Ligjin për Lojërat e Fatit, si: mënyrën e organizimit dhe funksionimin e Lojërave të Fatit, licencimi i subjekteve dhe regjistrimi i punonjësve të Lojërave të Fatit, themelimi i autoritetit të Lojërave të Fatit dhe mbikëqyrja e tyre, ndëshkimet për shkelje të dispozitave …