Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Raportime 0800 80 800

(sq)

Regjistrimi i tillë, duhet të përfundohet më, apo para datës 10 Janar të vitit vijues dhe të jetë në dispozicion për Inspektim me kërkesën e Administratës Tatimore të Kosovës. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat ne stoqe, se do të jenë …

Shpallja e fituesit për dizajnimin e logos së ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës ka shpallur fituesin për dizajnimin e logos. aktiviteti ka qenë i natyrës garuese dhe janë shpërblyer tri vendet e parë: vendi i parë 2000 euro, vendi i dytë 700 euro dhe vendi i tretë 300 euro.   Shpërblyes të kësaj gare janë: Vendi i parë: “Zero Pozitive” sh.p.k. Vendi i dytë: …

(sq)

“Vete fakti i aktit të betimit tuaj të sotshëm tregon shumë. Në fakt profesioni i juaj, është një ndër profesionet e rralla dhe specifike që bëjnë betimin në këtë formë. Kjo flet se ju jeni pjesë e mekanizimit esencial të shtetit, të zbatimit të ligjit dhe sundimit të shtetit ligjor. Kjo flet shumë edhe për …

(sq)

 Po ashtu, është paraparë që kontaktet e tilla, do të inkurajojnë dhe mundësojnë tatimpaguesin që të jetë i rregullt me përgjegjësitë e tij, në të ardhmen. Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është duke shënuar hapa konkret për të ngritur transparencën në shërbimet tona, ndaj tatimpagueseve, të cilët do të kenë më të lehtë informimin dhe …

(sq)

Raporti i këtij nëntëmujori reflekton vazhdimësinë e punës së stafit të ATK-së, për të ngritur nivelin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve në përgjithësi: “Dua të potencoj se e gjithë puna e këtij nëntëmujori është sukses i gjithë stafit të Administratës Tatimore. Po ashtu, përgjatë këtij nëntëmujori kemi bërë hapa konkret për të ngritur transparencën në shërbimet …

(sq)

Ky formular hyn në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi që përfaqësuesi të marrë informatat tatimore, ju duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në zyrën regjionale të ATK-së. Pa këtë autorizim, ATK nuk do t’ia japë informatat ndonjë personi veç atij të paraparë me ligj apo i autorizuar nga ju. Për të shkarkuar formularin sipas …

(sq)

Me këtë rast Administrata Tatimore e Kosovës u kërkon ndjesë për problemet eventuale teknike të shkaktuara si dhe ju inkurajon që për t’iu shmangur problemeve në të ardhmen të aplikoni sa më shpejtë për t’u regjistruar për përdorimin e Deklarimit Elektronik – EDI-t duke vizituar zyret e NJTM-së në adresën rr. Fehmi Agani p.n. Departamenti …

(sq)

Në këtë seminar janë trajtuar temat si: regjistrimi i mallërave, mallërat pa mbules, arkat fiskale si dhe ngarkesa e kundërt. Me ç’rast para tatimpaguesëve u tha se tatimet nuk demtojnë apo heqin privilegje, tatimet dhurojn përfitime apo krijojn privilegje në një mënyrë të organizuar dhe efikase si në arsim, shëndetësi, infrastruktur,siguri etj. Në kuadër të …

(sq)

ATK do të ketë ekskluzivitetin për përdorimin e ideve fituese (logove fituese), ndërsa vlerësimi do të bëhet nga komiteti menaxhues i ATK-së i përbërë edhe nga një ekspert i dizajnit dhe atë në bazë të kritereve të poshtëshënuara: Kuptimplotë – të shprehë detyrat dhe obligimet e ATK-së E thjeshtë – e pastër dhe jo e …

(sq)

Znj. Shabanaj, në bashkëpunim me kolegët tjerë do të mundohet t’ua gjej zgjidhjen në periudhë sa më të shkurtër kohore, megjithatë ne ju lusim për mirëkuptim nëse përgjigja juaj mund të vonohet. Për ju që nuk keni arritur të merrni tokenët dhe kontratat, ju lusim që duke filluar nga data 13 Shtator të vizitoni zyren …