Report 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Collection of taxes and contributions 

helps support the economic development 

and well-being of citizens of Kosovo

Information

News

Filing Deadlines

Contact

Media and Communication Division

038 200 250 30

Taxpayer Service and Registration Department

038 200 250 17

Call Center

038 222 165

Tax Evasion

0800 80 800

Drejtoria e Përgjithshme: Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton, 10 000 Prishtinë
info@atk-ks.org