Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

26.01.2024

Cooperation Agreement between TAK and the Embassy of the United Kingdom

22.01.2024

Cooperation Agreement between TAK and the Embassy of the United Kingdom

13.12.2023

Cooperation Agreement between TAK and the Employment Agency of the Republic of Kosovo

20.09.2023

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Finance, Labor and Transfers

04.05.2023

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Finance, Labor and Transfers

09.03.2023

Cooperation Agreement between TAK and the Labor Inspectorate

23.03.2023

Cooperation Agreement between TAK and the Kosovo Cadastral Agency

15.12.2022

Cooperation Agreement between TAK and the Information Society Agency

29.06.2022

Cooperation Agreement between TAK and the Financial Intelligence Unit

21.03.2022

Cooperation Agreement between TAK and Public Enterprise KOSTT

18.03.2022

Cooperation Agreement between TAK and the Prosecution Council of Kosovo

21.02.2022

Cooperation Agreement between TAK and Public Enterprise KOSTT

02.11.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Finance, Labor and Transfers

14.10.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Finance, Labor and Transfers

05.07.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Kosovo Insurance Bureau

25.06.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Kosovo Business Registration Agency

22.05.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Kosovo Business Registration Agency

11.02.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Competition Authority of Kosovo

22.01.2021

Cooperation Agreement between TAK and the Embassy of the United Kingdom

09.12.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Cadastral Agency of Kosovo

07.10.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Prosecution Council of Kosovo

18.09.2020

Cooperation Agreement between TAK and IBAS Institution

16.07.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Municipality of Pristina

18.05.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Financial Intelligence Unit

07.05.2020

Cooperation Agreement between TAK and the Office of the Chief State Prosecutor

21.10.2019

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Labor and Social Welfare

21.06.2019

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Finance

26.06.2019

Cooperation Agreement between TAK and the Health Insurance Fund

02.05.2019

Cooperation Agreement between TAK and the Ministry of Economic Development representatives from the Kosovo Agency for Energy Efficiency

12.04.2019

Cooperation Agreement between TAK and the Kosovo Privatization Agency

 

06.07.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË ATK-BSK

25.06.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

15.02.2021

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET AUTORITETIT KOSOSVAR TË KONKURRENCËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

09.12.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

08.05.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE ZYRËS SË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

26.06.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE FONDIT PËR SIGURIME SHËNDETËSORE

08.05.2019

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA E KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


12.10.2018

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE – ZYRA E TË HYRAVE PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË FINANCAVE – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS


26.03.2018

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KP


01.12.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE AKA


10.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KISA


12.12.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE ATE-SË/DE-SË


24.10.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE KKRF-SË


12.26.2013

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE DPTSH-SË


06.04.2016 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE POSTËS SË KOSOVËS