Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

08.05.2019

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO


12.10.2018

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE – ZYRA E TË HYRAVE PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË FINANCAVE – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS


10.11.2017

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN TAK AND KISA


12.12.2016

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN TAK/KC AND ETCB


24.10.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE KKRF-SË


12.26.2013

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE DPTSH-SË


06.04.2016 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE POSTËS SË KOSOVËS