Notice to Taxpayers – Another new electronic service by TAK!

The Tax Administration of Kosovo notifies the taxpayers that, starting from 01 September 2021, it will introduce the new version of the Electronic System – EDI, whereby it will be required completion of the declaration: “Declaration from persons who are not required to be equipped with Fiscal Electronic Device/Fiscal System”. The new electronic service for …

Notice to Taxpayers – The Certificate of Employee is downloaded through the EDI Electronic System

Referring to the decision of the Government of Kosovo no. 01/32, dated 28.08.2021, on general and specific measures for the control, prevention and fight against the pandemic COVID-19, the Tax Administration of Kosovo, notifies you that all businesses, (employees whom are required to have a circulation permit only for the performance of work tasks), through …

Notice to taxpayers – TAK verifies goods without origin

The Tax Administration of Kosovo reminds all taxpayers that, according to Law No. 03/L-222 on Tax Administration and Procedures, documentation of the origin of the goods is required. TAK activities will be continuously focused on taxpayers who possess goods without origin. Each taxpayer must provide supporting documentation, which justifies the origin of the goods both …

Ringjallja ekonomike

Notice to taxpayers – Benefit from the Economic Recovery Package!

Based on the decision of the Government of the Republic of Kosovo no. 13/19, dated 14.07.2021, regarding the Economic Recovery Package, as well as the Decisions of the Minister of the Ministry of Finance, Labor and Transfers, respectively Decision no. 44/2021 dated 06.08.2021 on setting the conditions and criteria for the implementation of measure 1.1 …

Notice to taxpayers – TAK publishes the tool “Verification for subsidies from the Economic Recovery Package”

The Tax Administration of Kosovo is constantly trying to provide greater facilities for taxpayers. From 06 August 2021, it offers a new electronic service for taxpayers, for whom has published the tool “Verification for subsidies from the Economic Recovery Package”. This tool serves to verify the persons who qualify or not for the subsidy from …

Notice to Taxpayers – Declare your taxes correctly!

Tax Administration of Kosovo reminds all persons dealing with business activities, who, according to tax legislation, are obliged to declare their taxes and pension contributions in a realistic manner. TAK activities will continuously and precisely focus on the categories, such as: under-declarers of employees’ salaries, under-declarers in medium and large businesses, under-declarers in micro and …

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të përcaktuara me ligj. Andaj, Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

Njomza Alaj Notices