Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të përcaktuara me ligj. Andaj, Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për tatimpagues – Aktivitete intensive – Përmbushja në Sektorin e Ndërtimtarisë

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-njofton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Identifikues të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e …

Njomza Alaj Notices
Apliko saktë Normën e TVSH-së

Notice to Taxpayers – Apply correctly the VAT rate!

The Tax Administration of Kosovo reminds all persons who are VAT declarers that, pursuant to Law no. 05/L-037 on Value Added Tax, they are obliged to apply correctly the VAT rate on their supplies, such as: supply of goods or services. VAT declarers must declare correctly their supplies by applying VAT rate in accordance with …

Njomza Alaj Notices

Notice to taxpayers – Keep the documentation according to the Law!

The Tax Administration of Kosovo reminds all economic operators that they are obliged to keep ledgers and records in accordance with the tax legislation. Economic operators who create and keep incorrect documentation, such as: non-destined sale-natural persons, purchases by natural persons, failure to document and fictitious documentation, non-originating goods, swelling of expenses, issuance of fiscal …

Njomza Alaj Notices

Notice to taxpayers – Declare income and pay taxes!

The Tax Administration of Kosovo reminds all non-business natural persons, business natural persons and legal persons, that they are obliged to declare and pay Taxes and Pension Contributions in a realistic and timely manner, as defined by tax legislation. TAK activities, in continuity, will focus precisely on persons who do not declare the income generated …

Njomza Alaj Notices

Notice to Taxpayers – Apply correctly the VAT rate!

The Tax Administration of Kosovo reminds all persons who are VAT declarers that, pursuant to Law no. 05/L-037 on Value Added Tax, they are obliged to apply correctly the VAT rate on their supplies, such as: supply of goods or services. VAT declarers must declare correctly their supplies by applying VAT rate in accordance with …

Njomza Alaj Notices

Notice to taxpayers – TAK verifies goods without origin

The Tax Administration of Kosovo reminds all taxpayers that, according to Law No. 03/L-222 on Tax Administration and Procedures, documentation of the origin of the goods is required. TAK activities will be continuously focused on taxpayers who possess goods without origin. Each taxpayer must provide supporting documentation, which justifies the origin of the goods both …

Njomza Alaj Notices

Notice to taxpayers – Take advantage of business support measures!

Based on the Decision No. 08/08, dated 21.04.2021, in relation to the subsidy of the business organizations (businesses), namely subsidy of the workers’ salary and/or subsidy of rent payment for businesses that have suffered significant decrease of revenues due to the restrictions imposed by the Decision No. 01/05, dated 05.04.2021, of the Government of the …