Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Notice for taxpayers – Registration of goods in stocks

Registration records of goods include the following indicators:   Registration of goods should be held with the cost price. Tax Administration of Kosovo, reminds all taxpayers who do not respect the deadline to register goods in stock, they will be subject to the penalties prescribed by the Kosovo Tax Legislation. Tax Administration of Kosovo   …

Notice to taxpayers – Reporting purchases over 500 €

All persons engaged in the business, who are taxed on real income The Government and the Municipalities of the Republic of Kosovo NGOs, Public Institutions and similar Organizations Universities, hospitals and other public or private institutions, regardless of whether they are registered for VAT or not, etc. Reporting is done online from the TAK website …

Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit nr 04L-080

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e …

Verification of the Tax certificate

Thus, Institutions which accept Tax certificate during case review when is required evidence on the person’s status in TAK, have opportunity to verify if that Tax certificate is identical with the status of that person in Tax Administration of Kosovo, on the date that the certificate is issued. Verification of the Tax certificate can be …

(sq) (en)

LEGAL BASE  Taxable persons exclusively engaged in making exempt supplies in accordance with subparagraph 3.1 of Article 33 of the Law No: 03/L-146 on VAT when supplied directly financed by the European Commission may irrespectively of subparagraph 2.2 of Article 40 of the Law No: 03/L-146 on VAT claim a monthly VAT refund without regard …

ATK prezantoi produktin e Ri elektronik – Vërtetimi Tatimor

Qëllimi i këtyre seminareve ishte prezantimi i mënyrës së Pajisjes me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike, si dhe mënyra e bërjes së kërkesës për Marrveshje për pagesën e Borxheve me Këste. Në kuadër të këtyre seminareve u tha se Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa …

(sq) (en)

2. E-Filing – EDI. The taxpayers, which are not registered in the EDI System, Tax Administration, invites you to register as soon as possible and use this system for declaring. ATK, since the last quarter of 2012 will terminate the option of downloading electronic forms for taxes and Pension Contributions that will be available to …

(sq) (en)

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …