Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM2/2019(Prill,Maj,Qershor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM2/2019
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 08.08.2019
Data publikimit të listës në web 08.09.2019
Numrat Potencial Fitues (NPF) 17 66 73
Numri i qytetarëve fitues 1289 fitues 19 fitues 4 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 13 Gusht – deri 19 Gusht 2019
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11