Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të :

  • Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve
  • Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq
  • Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi

Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 deri në 12:00, në Sallën e Kuqe, Pallati i Rinisë-Prishtinë.

Pjesëmarrja e zyrtarëve është shumë me rendësi për informimin e tyre në lidhje me temat e lartshënuara.

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 200 250 17.

Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj,

ATK