Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Enforce Collection

16.10.2015
Fletëpalosje – INFORMATA PËR BORXHIN TATIMOR


16.10.2015
Ligji Nr. 05/L-43 – LIGJI PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE


16.10.2015
Udhëzimi administrativ Nr. 04/2015 – PROCEDURAT E FALJES SË BORXHEVE PUBLIKE