ZGjoNA – Zyra për Gjoba dhe Ndëshkime Administrative, mbulon dispozitat ligjore që lidhen me gjobat dhe ndëshkimet për shkeljet, parregullsitë dhe kundërvajtjet në fushën e tatimeve duke siguruar njëtrajtshmëri, saktësi dhe shpejtësi në  shqyrtim e rasteve në drejtim të përmbushjes vullnetare. Ky është një funksion i ndarë nga kontrollet dhe vizitat

Lista e pyetjeve më të shpeshta për ZgjoNA


Fletëpalosje